Archiv rubriky: Plná moc

Generální plná moc

Generální plná moc

dle § 31 a násl. Občanského zákoníku

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,
jako zmocnitel

zmocňuji tímto

pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ……………….,

jako zmocněnec

aby mě v plném rozsahu zastupoval/a a činil/a veškeré právní úkony za mě a mým jménem

 

V …………………….., dne ……………….. 

Výše uvedené zmocnění přijímám,

………………………………                                  ………………………………..

Zmocnitel                                                               Zmocněnec

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc k přepisu vozidla

Já ………………………………………, RČ / IČ ………………………………………, číslo OP ………………………………………
bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zplnomocňuji tímto

pana/pani/slečnu ………………………………………, RČ / IČ ………………………, číslo OP …………………………………
bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

k veškerým úkonům na odboru dopravy v ………………………………… ohledně vozidla ………………………………
SPZ ……………………………….

Tato plná moc platí do ……………………………….

V ………………… dne ………………

Plnou moc přijímám v ………………………… dne ………………………………….

……………………………… ………………………………
       zmocněnec            zmocnitel

Oznámení zástupce o vypovězení plné moci

OZNÁMENÍ ZÁSTUPCE O VYPOVĚZENÍ PLNÉ MOCI
(§ 28 odst. 2. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 15C 18/2003

V právní věci žalobce Petra Suchého proti žalovanému Janu Charvátovi o náhradu škody oznamuji, že jsem vypověděl plnou moc, kterou mi dne 2. 4. 2003 udělil žalovaný Jan Charvát k zastupování v tomto řízení. Celý příspěvek