Archiv rubriky: Obchod a podnikání

Smlouva o zprostředkování koupě cenných papírů

Smlouva o zprostředkování koupě cenných papírů

…………………………
jako zprostředkovatel,

a

…………………………….
jako zájemce,

uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o zprostředkování koupě cenných papírů
I.
Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl nejpozději dne ……………….. příležitost koupit na burze cenných papírů ………………… kusů akcií společnosti ……………………………. za kupní cenu maximálně ………………….. Kč za 1 akcii.

II.
Zprostředkovatel se dále zavazuje zajistit do ……………………. pro zájemce osobu oprávněnou k nákupu a prodeji cenných papírů na burze (§ 14 odst. 1, 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že provizi této osobě uhradí výlučně dosavadní majitel (majitelé) akcií jako prodávající.

III.
Povinnosti zprostředkovatele podle článků I. a II. této smlouvy budou považovány za splněné dnem, kdy zprostředkovatel předloží zájemci:
1. písemný návrh prodávajícího na uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií, určených v čl. I. shora a za podmínek tam stanovených s uvedením 10denní lhůty pro přijetí návrhu; s dokladem o tom, že prodávající je majitelem v návrhu určených akcií,
2. písemné potvrzení osoby uvedené v čl. II. shora, že obchod určený návrhem smlouvy provede na burze cenných papírů včetně příkazu k registraci převodu cenných papírů.

IV.
Uskuteční-li zprostředkovatel činnosti uvedené v předchozích článcích nebo některou z nich až po ……………………., půjde o splnění povinností podle této smlouvy jen za předpokladu výslovného písemného souhlasu zájemce s prodloužením lhůty.

V.
Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování koupě akcií podle této smlouvy úplatu ve výši ………………….. Kč za každou akcii, jejíž koupi zprostředkovatel pro zájemce zajistí, a to do 10 dnů od splnění povinnosti zprostředkovatelem tak, jak je uvedeno v čl. III. shora. V úplatě je zahrnuta náhrada vynaložených nákladů.

VI.
Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu pro obchodní případ určený v čl. I. shora na dobu do splnění všech povinností z ní vyplývajících jejími účastníky.

VII.
Statutární zástupci účastníků prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle skutečné a svobodné vůle účastníků. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V ……………………….. dne ……………………..
Podpisy

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

…………………………..
(dále jen „Zprostředkovatel“)

a
………………………………..
(dále jen „Zájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

uzavřenou dle § 774 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1.
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Zájemce hodlá uzavřít kupní smlouvu o prodeji ……………………,

2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat uzavření kupních smluv o prodeji …………………………… s třetími osobami.
2. Zájemce se zavazuje, že Zprostředkovateli poskytne odměnu, pokud Zprostředkovatel uzavření Smlouvy zprostředkuje.

3.
ODMĚNA

3. Zprostředkovatel a Zájemce se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v čl. 2 této smlouvy činí …………………..Kč (slovy: ……………………. korun českých).

4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.
V ……………… dne ……………..

Podpisy

Smlouva o prodeji podniku

Smlouva o prodeji podniku

smluvní strany:

……………………………………….
(dále jen prodávající podniku)

a

……………………………………….

(dále jen kupující podniku)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

Smlouvu o prodeji podniku

I.

Prodávající podniku …………………….. prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného, investičního i neinvestičního a veškerého dalšího majetku „podniku“ ………………….. IČ ………………….., s místem podnikání ……………………….

II.

Podnik tvoří následující jeho součásti zahrnuté do prodeje podniku:

1. Budovy………………………………..
2. Movité věci tvořící podnik a zahrnuté do prodeje jsou:

– osobní automobily ………………..
– 10 x PC sestava včetně nainstalovaného legálně získaného software
– veškeré kancelářské potřeby podniku
– veškerý stavební materiál podniku
– veškerý nábytek a ostatní vybavení podniku
III.

1. Z účetnictví je patrné, že podnik byl po dobu celého svého trvání ziskový.

Pohledávky a závazky podniku po lhůtě splatnosti účetnictví podniku žádné k dnešnímu dni neeviduje. Pohledávky a závazky podniku ve lhůtě splatnosti se dle účetnictví podniku k dnešnímu dni shodou okolností prakticky kryjí.

2. Na běžném podnikovém účtu číslo ……………… vedeném u Erst Banky je v současné době částka ve výši ………………. Kč (………………………. korun českých).

V pokladně podniku je částka ……………………. Kč (……………………….. korun českých). Zaměstnanci dostávají výplaty výhradně na své bankovní účty.

Finanční zůstatek na uvedeném bankovním účtu a v pokladně podniku je zahrnut do prodeje podniku a prodávající podniku se zavazuje, že do tří dnů od podpisu této smlouvy převede tyto prostředky na bankovní účet kupujícího podniku č. …………………………., vedený Komerční bankou.

IV.

1. Součástí podniku zahrnutou ze zákona do prodeje podniku jsou i školení a zkušení zaměstnanci tohoto podniku, kteří jsou uvedeni v příloze č. 8 této smlouvy včetně jejich pracovních smluv.

2. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů ze zákona přecházejí ve všech ohledech a za každých okolností podle § 480 obchodního zákoníku na kupujícího podniku. Smluvní strany se dohodly, že se tak stane dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy, tj. zítra.

V.

Prodávající podniku prodává podnik včetně všech jeho součástí uvedených dle této smlouvy kupujícímu podniku za celkovou částku ………………………….Kč (………………………. korun českých).

Kupující podniku tento podnik včetně jeho všech součástí za kupní cenu …………………………Kč (…………………………korun českých) kupuje.

Kupující podniku se zavazuje, že celou kupní cenu za podnik uhradí do tří dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet prodávající podniku.

VI.

Prodávající podniku se zavazuje, že do sedmi pracovních dnů od podpisu této smlouvy bude dle zákona informovat všechny zákazníky, dodavatele a partnery podniku o tom, že podnik prodal.

VII.

1. Ke dni podpisu této smlouvy prodávající podniku předal a kupující podniku převzal všechny věci a práva, jež byly zahrnuty do prodeje, a sice ve stavu tak, jak stojí a leží včetně celého předchozího účetnictví podniku a pracovněprávních závazků podniku.

2. O převzetí podniku se sepíše zvláštní předávací protokol, který obě strany této smlouvy podepíší.

Převzetím věcí přechází nebezpečí nahodilé škody na těchto věcech z prodávajícího podniku na kupujícího podniku. Stejně tak na něj přechází odpovědnost za škodu způsobená provozem podniku.

VIII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními, úředně ověřenými podpisy.

3. Tato smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři jsou určeny pro příslušný katastr nemovitostí a po jednom si ponechá každá ze smluvních stran.
V …………………..dne ……………………

 

Prodávající podniku ………….

Kupující podniku………………

 

Přílohy:

1. Živnostenský list prodávajícího a kupujícího podniku
2. Výpis z katastru nemovitostí …………………….
3. Kupní smlouva ze dne ……………. a výpis z katastru nemovitostí …………….
4. Znalecký posudek …………………………..
5. Soupis věcí movitých jež jsou součástí podniku
6. Účetní, spisová dokumentace podniku.
7. Soupis PC a jejich programů
8. Soupis zaměstnanců a originály pracovních smluv.
9. Veškeré doklady k osobním vozům …………………….

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

uzavřená mezi

1. Petrem Michálkem, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. Romanem Kubatou, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321
3. Jaroslavem Zeleným, bytem Ostrava, Krátká 20, r.č. 123456/1212

společníci společnosti Hračky v.o.s.

se dohodli

na změně společenské smlouvy společnosti Hračky v.o.s. tak, že čl. III. společenské smlouvy zní:

III.
Statutární orgány a obchodní vedení

Statutárními orgány společnosti jsou:
1. Petr Michálek, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. Roman Kubata, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321
Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně.
Obchodním vedením společnosti pověřují společníci Petra Michálka

Tato dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku.
V ………………….
Podpisy

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Kraskému soudu v ……………………
oddělení obchodního rejstříku
Věc: Návrh na zápis ………………….. do obchodního rejstříku
Podle ustanovení § 3 odst. 2 obch. zák. žádám o zápis do obchodního rejstříku a

navrhuji

provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku:

Obchodní firma: …………………………………..
Bydliště: …………………………………..
Identifikační číslo: ……………………………………..
Předmět podnikání: ………………………………….

 
V ……………………….. dne …………………………..
Podpis

Přílohy:
Kopie živnostenského listu
Doklad o přidělení identifikačního čísla

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele společnosti
s ručením omezeným ………………… o splnění podmínek
pro výkon funkce jednatele společnosti
Já, níže podepsaný ……………., r.č. ……………., bytem …………………., jednatel společnosti ………………, s. r. o., sídlem ………………….,

prohlašuji,

že splňuji v souladu s ust. § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy zejména jsem osobou bezúhonnou a nemám vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky, není u mě dána žádná překážka provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy na můj majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurs, rovněž nedošlo k nucenému vyrovnání, a to ani opětovnému a nebylo navrženo prohlášení konkursu, který však by byl zamítnut pro nedostatek majetku postačující alespoň k úhradě nákladů řízení.

Dále prohlašuji, že u mě nenastala překážka dle § 31a odst. 1 obchodního zákoníku, když jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, či člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs.

Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku.

V ………………….…. dne ………………

Úředně ověřený podpis:

………………………………………………
Příloha: – výpis z trestního rejstříku,
– potvrzení finančního úřadu

Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smluvní strany:

………………………………
(dále “Prodávající“)

a

……………………………………
(dále „Kupující“)

uzavírají podle § 13 a násl. zák.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o úplatném převodu listinných cenných papírů
Čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího předat Kupujícímu za níže podmínek stanovených podmínek cenné papíry specifikované v odstavci 2 a převést na něho vlastnická práva k nim a závazek Kupujícího zaplatit za ně kupní cenu sjednanou v čl. II.
2. Převáděné cenné papíry:
Firma emitenta: …………………………..
Druh cenného papíru: ……………………….
Forma: …………………………
Podoba: …………………………
Jmenovitá hodnota: ………………….. Kč (slovy: ………………….. korun českých)
Počet: ……………………. ks (slovy: ………………………. kusů)
Čísla: série: ………………………………….
(dále „předmětné akcie“)
3. Prodávající prohlašuje, že předmětné akcie představují ………………….% základního kapitálu Emitenta, že je jediným majitelem předmětných akcií, že od nich nebylo odpojeno žádné samostatně převoditelné právo a že na nich neváznou práva třetích osob.
Čl. II
Kupní cena, platební podmínky, převod předmětných akcií

1. Celková kupní cena předmětných akcií byla stanovena dohodou stran ve výši ………………………..Kč (slovy: ……………………… korun českých).
2. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit převodem na běžný účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (dále „účet prodávajícího“). Kupní cena je splatná do ………………………. .
3. Strany se dohodly, že vypořádání obchodu uzavřeného touto smlouvou provede ……………. banka, a.s. se sídlem ……………………., jako zřizovatel účtu prodávajícího a schovatel předmětných akcií (dále „depozitář“) Převod předmětných akcií se uskuteční do pěti pracovních dnů od zaplacení celé kupní ceny v sídle ……………….. banky, a.s. O převodu bude pořízen ve trojím vyhotovení předávací protokol, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk pro depozitáře.
Čl. III
Úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta

1. Strany si pro případ prodlení s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy stanovily úrok ve výši 0,05% z hodnoty dlužného plnění za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo oprávněné strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Kupující nezaplatí ani v dodatečné desetidenní lhůtě mu Prodávajícím poskytnuté.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Prodávající na něho nepřevede předmětné akcie ani v dodatečné třicetidenní lhůtě mu Kupujícím poskytnuté.
4. V případě odstoupení jsou strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění. Oprávněná strana má právo na smluvní pokutu ve výši ……………… Kč (slovy: …………………………. korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk je určen pro depozitáře.
2. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 
V ……………… dne ……………………

Podpisy

Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou

Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou

Toto směnečné ujednání je vystavené ke směnce ze dne …………….

panem: ………………………
(bydliště, r.č.)

(dále jen „dlužník“)

vůči

Společnosti:…………..…………..…………
(veškeré údaje, IČ, DIČ, zapsané v OR…)
Citovaná směnka je vystavena jako zajišťovací instrument ke smlouvě ……………… ze dne …….., uzavřené mezi společností ………………. a věřitelem. Dlužník na sebe touto směnkou přebírá odpovědnost za ……………….. vyplývající z výše uvedené smlouvy ve výši ……………….,- Kč (slovy ………………. korun českých) se splatností dne ……………….. .
Tímto ujednáním je stanovena forma úhrady na běžný účet věřitele vedený v bance ……………… pobočka …………….. č.ú. …………/…… Po doplacení celé dlužné částky bude originál výše uvedené směnky dlužníkovi věřitelem vrácen.

Věřitel souhlasí s následujícími možnostmi splacení dluhu:
– celá částka bude uhrazena k uvedenému datu najednou
– úhrada dluhu ve splátkách dle možností dlužníka, ovšem nejpozději k výše uvedenému datu.

Dlužník tímto bere na vědomí veškeré právní důsledky nedodržení termínu splatnosti této směnky, vyplývající z obecně platných právních předpisů a z veškerých právních dokumentů uzavřených doposud mezi věřitelem a společnostmi, kde dlužník působí jako statutární zástupce či osobou dlužníka samotnou.

Pro případ sporů vzniklých ze smluv a dohod uzavřených mezi dlužníkem a věřitelem se tyto dohodly, že spory budou řešit přednostně v rozhodčím řízení podle této rozhodčí doložky: „V případě vzniku sporu při provádění této smlouvy každá smluvní strana bude jmenovat jednoho rozhodce, kteří se poté dohodnou na rozhodci předsedajícím. Takto jmenovaní rozhodci budou oprávněni spor projednat a rozhodnout. Rozhodčí nález bude pro strany konečný a závazný.“

 

Datum a místo:
Podpisy:

Žaloba na ochranu obchodní firmy

Vzor žaloby na ochranu obchodní firmy

Okresnímu soud v …………………..

Doporučeně
Žalobce: ………………………..
Žalovaný: …………………….
[žaloba na ochranu obchodní firmy]
žaloba na zdržení se protiprávního jednání

Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.
Žalobce i žalovaný jsou podnikateli, zapsanými v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v ……………. se stejným předmětem podnikatelské činnosti – ……………………..
Důkaz: výpis z obchodního rejstříku žalobce
výpis z obchodního rejstříku žalovaného

II.
Žalovaný při své podnikatelské činnosti používá své obchodní firmy tak, že……………………………..čímž dochází k zaměnitelnosti obchodní firmy žalovaného s obchodní firmou žalobce. Na základě ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku je žalovaný je povinen činit právní úkony pod svou firmou, a dle ustanovení § 13a odst. 1 obchodního zákoníku je na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj mimo jiné o své firmě. Žalobce uvádí, že žalovaný tímto zaměnitelným způsobem uvádí svou firmu na reklamních prospektech.
Důkaz: reklamní prospekty žalovaného

III.
Popsané jednání žalovaného je obchodním zákoníkem zakázáno, jak vyplývá z ustanovení § 10 odst. 1 a dále § 44 odst. 1 ve spojení s § 47 písm a) obchodního zákoníku. Žalovaný ani po písemném upozornění ze strany žalobce ze dne ……………. od svého jednání neupustil, a tento požadavek odmítl.
Důkaz: dopis žalobce ze dne ……………………….

IV.
Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby soud vydal následující

rozsudek:

I. Žalovaný je povinen zdržet se nadále užívání své obchodní firmy způsobem, který vyvolává záměnu s obchodní firmou žalobce, t.j………………………….
II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství

(uzavřená dle § 673 a násl., obchodního zákoníku v platném znění)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany :
……………………………
(dále jen jako podnikatel)

a

…………………………..
(dále jen tichý společník)
utavřely tuto :

Smlouvu o tichém společenství

I.
Předmět smlouvy

1. Tichý společník se touto smlouvou zavazuje, že podnikateli dle této smlouvy poskytne vklad (peněžitý) ve výši (v hodnotě) ……..,- Kč slovy : …………………,- Kč na předmět podnikání spočívající v : …………………………… ke kterému je podnikatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění ze dne………
2. Tichý společník vklad dle bodu I., v celém rozsahu na bankovní účet podnikatele č.:………………….…………, vedený u ……………….. do ……………..dní od podpisu této smlouvy. Vklad se poskytuje podnikateli jen po dobu trvání této smlouvy. Hodnoty, které se tímto vkladem vytvoří přecházejí do vlastnictví podnikatele.
3. Podnikatel se tímto zavazuje, že z čistého zisku z předmětné podnikatelské činnosti, vyplatí tichému společníku ve lhůtě do 30 dnů od vyhotovení řádné účetní závěrky podíl na zisku ve výši………..% za daný účetní rok , v prvém po uzavření smlouvy v poměrné části dle doby trvání smlouvy.
4. Účast tichého společníka, tedy rozsah na ztrátě podnikatele z předmětné podnikatelské činnosti, je sjednán ve stejném rozsahu jako podíl na čistém zisku dle bodu 3,.
II.
Trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu………..počínaje dnem podpisu smlouvy

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Tichý společník je oprávněn nahlížet do všech obchodních knih podnikatele, pořizovat z nich pro svoji potřebu výpisy a opisy , kopie, a má právo požadovat stejnopis roční účetní závěrky. Podnikatel je povinen předchozí tichému společníkovi umožnit. Jeho povinností je také podat tichému společníkovi potřebná vysvětlení, týkající se podnikání, na němž se tichý společník účastní vkladem dle této smlouvy.
2. Tichý společník se tímto zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají podnikání dle této smlouvy, a které jsou považovány za důvěrné. Podnikatel se zavazuje zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o podílu tichého společníka dle této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání, na které se vztahuje tato smlouva, vznikají pouze podnikateli.

IV.
Zánik účasti tichého společníka

1. Účast tichého společníka na podnikání podnikatele zaniká :
· uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena
· dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě podnikatele výše vkladu tichého společníka
· ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje
· prohlášením konkurzu na majetek podnikatele nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
2. Po zániku účasti tichého společníka na podnikání, je podnikatel povinen vrátit tichému společníku jeho vklad dle bodu Čl. I., této smlouvy zvýšený či snížený o podíl tichého společníka na výsledku podnikání.

V.
Ostatní ujednání

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně jinak, řídí se v ostatním právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními § 673 a násl., obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každý má platnost originálu.
3. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení
4. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

 

V………………….dne………………….
Podpisy :