Archiv rubriky: Odpadové hospodářství

Odvolání proti platebnímu výměru na místní poplatek

ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA MÍSTNÍ POPLATEK
(dle ust. § 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění)

Odvolatel:
Jméno……, datum nar. ………. (příp. rodné číslo), adresa trvalého bydliště…………, příp. adresa pro doručování (není-li totožná s adresou bydliště): ………, příp. zastoupení………..

Správce poplatku:
Obecní úřad ….. , adresa úřadu ……………. (dle záhlaví platebního výměru)
Věc: Odvolání proti platebnímu výměru č. ……
č.j………, ze dne …… 200., v částce …..,- Kč

na místní poplatek příp. zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200.. (alternativně: jiný místní poplatek)

V zákonem stanovené lhůtě podávám tímto odvolání proti platebnímu výměru č. .…/200…, pod č.j. …… ze dne …… 200… , kterým byl vyměřen místní poplatek ve výši ……,- Kč, kterým bylo vyměřeno zvýšení místního poplatku ve výši …….,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200…, a to z následujících důvodů:
zdůvodnit odvolatelem podávané odvolání proti vyměření místního poplatku příp. jeho zvýšení
……………………………………………………………….

Napadený platební výměr spatřuji nesprávným nebo nezákonným pro: (povinná náležitost odvolání)

– rozpor s právními předpisy spočívající v porušení ust. § … zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, či ust. § …. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, příp. článku …… obecně závazné vyhlášky obce či dalších právních norem, z důvodu…………… vypsat
nebo
– jeho rozpor se skutkovým stavem, z důvodu………………….. vypsat důvody
nebo
– z jiných důvodů osvědčujících nesprávnost nebo nezákonnost rozhodnutí, a to……… vypsat

Ke svému tvrzení připojuji tyto navrhované důkazní prostředky (není – li odvoláním namítána toliko nezákonnost rozhodnutí, tj. jen rozpor s právními předpisy) :
uvést návrh důkazních prostředků ke svým tvrzením uvedeným v odvolání
………………………………………………………………
Odvolacímu orgánu navrhuji: (povinná náležitost odvolání)
– aby byl napadený platební výměr zrušen
nebo
– aby byl napadený platební výměr změněn, a to takto ……..…. návrh změny (např. snížení vyměřeného místního poplatku z výše uvedených důvodů nebo snížení vyměřeného zvýšení)
V …… dne ……… 200…
vlastnoruční podpis
..……………………… jméno a příjmení odvolatele

Žádost o prominutí poplatku

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ……………………..)

A. ŽADATEL
Jméno a příjmení:…………………………………………………… Datum narození: ……………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………
B. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ – SNÍŽENÍ* výše uvedeného poplatku za období od …………………… do ………………………._
z důvodu:
a) dlouhodobého pobytu v zahraničí,
b) platby poplatku mimo obec ………………,
c) jiného ……………………………………………………,

ve výši: …………………………………………………… Kč.

C. PŘILOŽENÉ DOKLADY:
a) pobyt v zahraničí + platby soc. nebo zdrav. pojištění + oddací list + povolení k pobytu + potvrzení o zaměstnání,
b) platby poplatku mimo obec ……….. + doklad o zaplacení poplatku jiné obci znějící na jméno žadatele + potvrzení obce,
c) jiný ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

Jméno a příjmení Datum narození

E. PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK VE VÝŠI …………………………………………………… KČ, PROSÍM, ZAŠLETE
– složenkou na adresu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– na účet č. ……………………………………………………/…………………..
POZNÁMKY:

 

 
V …………………………………………………… dne: …………………………………………………… Podpis žadatele: ……………………………………………………

Žádost o vrácení přeplatku

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………………….)

A. ŽADATEL
Jméno a příjmení:…………………………………………………… Rodné číslo: ……………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………
B. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):
Jméno a příjmení: …………………………………………………… Rodné číslo: ……………………………………………………

Variabilní symbol
(vyplní správce poplatku)
C. ŽÁDÁM O VRÁCENÍ ČÁSTKY …………………………………………………… KČ Z DŮVODU:

– změny trvalého pobytu mimo Ostravu
– jiného: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. PŘILOŽENÉ DOKLADY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. ŽÁDÁM O VRÁCENÍ PŘEPLATKU POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

Jméno a příjmení Rodné číslo

F. PŘEPLATEK CHCI ZASLAT:
– složenkou na adresu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– na účet č. …………………………………………………../…………………..

Podpis: ………………………………………………….. dne: …………………………………………………..
________________________________________________________________________________________________

Žádost přijal: ………………………………………………….. dne:…………………………………………………..
Převzal:………………………………………………….. dne:…………………………………………………..

Změna způsobu platby a bydliště

ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY A BYDLIŠTĚ

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………..)

A. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:………………………………………….. Datum narození: ……………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………………… E-mail.: ……………………………………………………….

 

B. ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY

složenkou 1x ročně adresa pro zaslání složenky: ………………………………..

složenkou 2x ročně

SIPO 2x ročně…………spojovací číslo
Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem k původnímu způsobu platby.
C. ZMĚNA BYDLIŠTĚ
Chcete-li zasílat složenku na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu, vyplňte ji v sekci B – „adresa pro zaslání složenky“.

 

V …………….. dne: …………………………….. Podpis:…………………………………………

 

Změna v registraci – odhlášení poplatníka

Změna v registraci – přihlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)
A. Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:……………………………………………… Datum narození: ………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Telefon:……………………………………………… E-mail: ………………………………………………

B. Odhlásit poplatníka:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)
1.
2.
3.
4.

 

 

V ………………………… dne: ……………………………………………… Podpis:………………………………………………

 
Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě ukončení trvalého pobytu na území obce ………………….. bude změna provedena k datu odhlášení dle evidence obyvatel.

Pokud odhlášený poplatník nezmění trvalý pobyt mimo území obce ………………………….., bude registrován jako společný zástupce odvádějící poplatek pouze za svou osobu se způsobem platby složenkou 2x ročně. Tento poplatník může vyplnit vlastní registraci k poplatku nebo si jej k placení poplatku může přihlásit jiný společný zástupce.

Změna v registraci – přihlášení poplatníka

Změna v registraci – Přihlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)
A. Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:……………………………………………… Datum narození: ………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Telefon:……………………………………………… E-mail: ………………………………………………

B. Přihlásit poplatníka:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)
1.
2.
3.
4.

 

 

V ………………………… dne: ……………………………………………… Podpis:………………………………………………

 
Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě přihlášení osoby k trvalému pobytu na území obce ………………. z jiného města bude změna provedena k datu přihlášení dle evidence obyvatel.

Registrace k poplatku za komunální odpad – Rekreační objekt

Registrace k poplatku za komunální odpad – Rekreační objekt

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………………….)
Dle obecně závazné vyhlášky má vlastník nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce …………… ……………………… povinnost podat registraci k poplatku. Poplatek se však za tuto nemovitost (platí/neplatí)

Sběrnou nádobu Vám přidělí …………………. , jestliže máte nemovitost zapsánu v katastru nemovitostí jako rekreační objekt.
A. Vlastník nemovitosti:

Jméno a příjmení:……………………………………………. Datum narození: ……………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………. E-mail: …………………………………………….

B. Stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci (na území města Ostavy):

Ulice:……………………………………………. Část obce: …………………………………………….
Číslo popisné:……………………………………………. Číslo orientační: …………………………………………….
Číslo parcelní: …………………………………………….

 
V ……………………………….. dne: ……………………………………………. Podpis:…………………………………………….

Registrace k poplatku za komunální odpad

REGISTRACE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………..)

A. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:………………………………………….. Datum narození: ……………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………………… E-mail.: ……………………………………………………….

B. ÚDAJE O OSTATNÍCH OSOBÁCH, ZA KTERÉ BUDU POPLATEK ODVÁDĚT:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C. POPLATEK BUDU HRADIT:

složenkou 1x ročně adresa pro zaslání složenky: ………………………………..

složenkou 2x ročně

SIPO 2x ročně…………spojovací číslo

 

 

V …………….. dne: …………………………….. Podpis:…………………………………………

 

Platební výměr na poplatek za komunální odpad

Obec

 

——————————-
(správce poplatku za komunální odpad)

V ………. dne …………………

Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

PLATEBNÍ VÝMĚR č. ……….

na poplatek za komunální odpad.
Plátce poplatku (jméno, příjmení): ……………………………………………………………………………
Adresa plátce poplatku (místo trvalého pobytu): ……………………………………………………………………..…
Rodné číslo plátce poplatku: ……………………………………………………………………
Podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. …………/…………….. a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se vyměřuje poplatek za komunální odpad v částce ………………. Kč, slovy ………………………… Kč.

Odůvodnění:
Poplatek nebyl uhrazen ve stanoveném termínu ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Tuto částku zaplaťte na účet obce č……………………….., KS 0379, VS ……………….. nejdéle do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru.

Poučení:
Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání ústně nebo písemně do protokolu u shora uvedeného správce poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou exekuce movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

…………………………
(podpis starosty, kulaté razítko obce)

Platební výměr na místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů

Obecní úřad
——————————-
(správce místního poplatku)

V ………… dne …………………

Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

PLATEBNÍ VÝMĚR č. ……….

na místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů
Plátce poplatku (jméno, příjmení): …………………………………………………………………………………..
Adresa plátce poplatku (místo trvalého pobytu): ……………………………………………………………………….
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………
Podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně závazné vyhlášky č. …./………….. a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se vyměřuje poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů v částce ……………… Kč, slovy ………………………… Kč.

Odůvodnění:
Poplatek nebyl uhrazen ve stanoveném termínu ………………………………………………………..

Tuto částku zaplaťte na účet obce č…………………….. vedeného u………………., KS 0379, VS ……………….. nejdéle do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru.

Poučení:
Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání ústně nebo písemně do protokolu u shora uvedeného správce místního poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou exekuce movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

 

…………………………
(podpis starosty, kulaté razítko obecního úřadu)