Archiv rubriky: Občanský zákoník

Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci

Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci

Společnosti ………………….

………………………………….
………………………………….

 

Věc: Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady prodané věci

Dne ………………….. jsem koupil ve Vaší prodejně v…………………. .výrobek ……………………..

Na prodané věci se vyskytují vady ………………………………

Proto podle § 622 odst. 1 a § 625 obč. zák. uplatňuji v záruční době právo na odstranění uvedených vad.

 

V …………………………….

 

…………………………………….

Uplatnění práva na slevu z ceny věci

Uplatnění práva na slevu z ceny věci

Komu …………………………….
…………………………………….

 

Věc: Uplatnění práva na slevu z ceny prodané věci

Dne ……………………. jsem u Vás koupil ……………………. za ……………………. Kč. Dne ………………. se objevila vada ……………………..

Po předložení tohoto výrobku jste mi sdělili, že jde o vadu, kterou nelze odstranit. Tato vada však nebrání v užívání této věci.

Ve smyslu § 622 odst. 3 a § 625 obč. zák. proto u Vás v záruční době z důvodu této vady uplatňuji právo na slevu z ceny . Za přiměřenou považuji, s ohledem na cenu výrobku a charakter uvedené vady, slevu ve výši ………………….. Kč. Žádám o zaplacení této částky do 15 dnů.

 

V ………………………..

…………………………………

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

Komu………………………….
…………………………………
Věc: Výpověď nájmu bytu č. …….. na ulici …………č.p……….v obci …………….
Na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne ………….. máte na dobu neurčitou pronajatý byt č. …….. na ulici …………č.p……….v obci ……………. (dále jen „byt“).

Jelikož i přes písemnou výstrahu, kterou jsem Vám zaslal doporučeným dopisem dne …….. nadále hrubě porušujete dobré mravy v domě,
vypovídám Vám tímto nájem bytu.
Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Vám bude tato výpověď doručena.

Podle ustanovení § 712 odst. 5 věta první občanského zákoníku nemáte právo na bytovou náhradu, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší.

Podle § 711 odst. 5 občanského zákoníku máte právo do šedesáti dnů ode dne doručení této výpovědi podat žalobu na určení neplatnosti této výpovědi k soudu. Pokud žalobu na určení neplatnosti této výpovědi v uvedené lhůtě nepodáte, jste povinen se všemi, kdo by se v bytě s Vaším souhlasem zdržovali, po uplynutí výpovědní lhůty byt vyklidit a vyklizený mi předat.
V ………………………

……………………………

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Komu………………………….
…………………………………
Věc: Výpověď nájmu bytu v …………………………………….

Na základě nájemní smlouvy ze dne …………………………….. mám na dobu neurčitou pronajatý byt X + 1 s příslušenstvím v……………………………………
Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem …………………….. Nájem tak skončí k …………………………

V ………………………

……………………………

 

Dohoda o skončení nájmu bytu

Dohoda o skončení nájmu bytu

Dne ………………………

pronajímatel ………………………………

a nájemce ………………………………..

tuto

dohodu o skončení nájmu bytu:

I.
Nájemní smlouvou ze dne……………………. pronajal ………………….. byt ………….. s příslušenstvím v………………………………… na dobu neurčitou.

II.
Nájem shora uvedeného bytu zaniká dnem …………………………………..

III.
Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu bez závad.

IV.
Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

V.
Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V ……………………………..

………………………………. ………………………….

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dne ……………………………

pan ………………………….

a paní ……………………….

jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem ……………………………..

ze dne ………………………. č.j. ………………………….

který nabyl právní moci dnem……………………………..,

tuto

dohodu o nájmu bytu:

I.
Právo společného nájmu účastníků této dohody k bytu o velikosti ……………. s příslušenstvím v……………………….., který je ve vlastnictví ………………………., zaniká dnem podpisu této dohody.

II.
Výlučnou uživatelkou uvedeného bytu se stává …………………………

III.
…………………….. se zavazuje předmětný byt vyklidit a klíče od něho předat …………………………….. do 15 dnů ode dne, kdy mu bude zajištěno náhradní ubytování.
O zajištění bytové náhrady požádá u ……………………….. pan/í ………………………………… do 3 dnů od podpisu této dohody.

IV.
Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V……………………….
………………………….. ……………………………..

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Komu ………………

 

Věc: Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
Jsem uživatelem bytu ………………………… v …………………… ulici v ……………………….. Platím nájemné ve výši …………………………….. Kč měsíčně.
Od …………………. do ……………………….. nebyly do mého bytu dodávány ……………………….. Neposkytováním plnění, které je spojeno s užíváním bytu, bylo tak delší dobu a podstatně zhoršeno užívání tohoto bytu.
Ve smyslu § 698 a 699 obč. zák. proto u Vás, bez zbytečného odkladu a před uplynutím šestiměsíční lhůty, uplatňuji právo na slevu z nájemného za dobu od …………………. do ………………………… ve výši ……………………… Kč měsíčně. Slevu v této výši považuji za přiměřenou uvedenému podstatnému zhoršení užívání bytu.
Žádám o zaplacení částky …………………….Kč do 15 dnů, neboť nájemné za dobu od ……………………. do ………………. jsem již zaplatil v plné výši.

Smlouva o pronájmu garáže

Smlouva o pronájmu garáže

Pronajímatel : ……………………………..

Nájemce : ………………………………….

se dohodly, že spolu uzavřou tuto

smlouvu o pronájmu garáže
1.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je garáž v ulici ……………….. v ……………………….(město, obec) na pozemku ………….., zapsaná v katastru nemovitostí …………………
2.
Práva a povinnosti smluvních stran

I. Garáž, která je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od ………… do ………………(na dobu neurčitou) Pronajímatel předá garáž nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímané garáže seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku …….. Kč měsíčně, na účet nájemce č. ……………………., a to vždy ke ……………. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

III. Nájemce se zavazuje užívat garáž řádně.

 

4.
Závěrečná ustanovení

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

II. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V ……………………….
Pronajímatel : …………………………. Nájemce : …………………………..

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu

1.

Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel : ……………………………..

Nájemce : ………………………………….

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o nájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky

2.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je ………………… s příslušenstvím v přízemí domu č.p. …….., v ulici … v …………………………….., dveře číslo ……,. Příslušenství bytu : …………………

3.
Práva a povinnosti smluvních stran

I. Byt, který je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od ………… do ……………… Pronajímatel předá byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku …….. Kč měsíčně, na účet nájemce č. ……….. ………….., a to vždy ke ……………. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

III. Nájemce se zavazuje užívat byt řádně. Kromě nájemce bude byt užívat ještě …………………..

IV. Měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu jsou splatné spolu s nájemným a představují částku ……….. Kč měsíčně. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivá plnění bude zúčtována pronajímatelem vždy za kalendářní rok zpětně, nejpozději však do …………………….. následujícího kalendářního roku.

4.
Závěrečná ustanovení

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

II. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V ……………………….

Pronajímatel : …………………………. Nájemce : …………………………..

 

Žaloba o vrácení vypůjčené věci

Žaloba o vrácení vypůjčené věci

Okresnímu soudu
v ………………………….

 

Žalobce: ……………………………………..

Žalovaný:……………………………………
o vydání …………………..

 
I.
Dne ……………………. jsem půjčil žalovanému ……………………………………… On se písemně zavázal vrátit mi ho do ………………………………
Důkaz:
doklad o koupi …………………………..
smlouva o výpůjčce …………………….

II.
Žalovaný mi v dohodnuté době ani do dnešního dne ……………………………nevrátil.
III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen vydat žalobci ……………………….. do 3 dnů od právní moci rozsudku.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V ……………………………..
………………………………