Archiv rubriky: Sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan (paní) ……..…………..(jméno a příjmení), nar. ………………. (datum
narození), bydliště ……………………………………………(adresa), rodné číslo
…………………., v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
zastoupený(á) ………..
a
2) ……………………………………………………………………………………………………., v textu
této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
podle § 49 cit. zák.

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v domově pro seniory
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
(
2) Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

II.
Ubytování

(1) Osobě se poskytuje ubytování v jednolůžkovém /varianty: dvou-, tří-, čtyřlůžkovém) pokoji, o rozloze…….. m2.

(2) K pokoji náleží:
a) balkon,
b) předsíň s kuchyňkou,
(varianta: předsíň s kuchyňkou společná s vedlejším …lůžkovým pokojem),
c) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout.
(varianta: bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, které je určeno také pro osoby z vedlejšího …lůžkového pokoje).

(3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, prádelník, stůl, dvě židle, světlo stropní, lampička. Po dohodě s Poskytovatelem si může Osoba pokoj vybavit také vlastním nábytkem.

(4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Osobami v domově (varianta: na patře domova) také:
a) jídelnu,
b) knihovnu s čítárnou,
c) společenskou místnost,
d) kavárnu,
e) zahradu.

(5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

(6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním těchto prostor.

(7) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.

III.
Stravování

(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.

(2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku.
Varianta:
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel domova pro seniory.

(3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby.
Varianta:
(3) Seznam diet, které je Poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve vnitřních
pravidlech domova pro seniory.

IV.
Péče

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V.
Fakultativní činnosti

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osobě následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV:
Varianty:
a) Namísto ubytování v běžném pokoji nadstandardní ubytování v bytě o třech
místnostech, vlastní koupelnou a WC.
b) Používání standardní mikrovlnné trouby umístěné v tomtéž patře, v němž se nachází
byt uvedený pod písmenem a) tohoto odstavce. Používání mikrovlnné trouby se řídí
vnitřním řádem domova pro seniory. Osoba bere na vědomí, že mikrovlnnou troubu
budou užívat také další osoby využívající této doplňkové služby.
c) Ledničku s mrazničkou pouze pro vlastní potřebu umístěnou v bytě uvedeném pod
písm. a) tohoto odstavce.
d) Poskytnutí osobního počítače s připojením na internet.
e) Dopravu osoby a jejích věcí do a/nebo z místa, které označí.
f) Poskytnutí některé z činností uvedených v čl. IV (pro případ, kdy osoba není
příjemcem příspěvku na péči).

VI.
Místo a čas poskytování sociální služby

(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném Poskytovatelem v ……., ul. ……., č. p. …… .

(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 1:
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý týden vždy od pondělí do pátku po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 2:
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den počínaje dnem ……… (včetně), do …………. (včetně).

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování v částce …….. ,- Kč denně a úhradu za stravu v částce ………. ,- Kč denně.

(2) Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.

(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba neplatí.

(4) Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

(5) Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel domova pro seniory.

(6) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 5 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do ……. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.

(7) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářních měsíci, za který má být úhrada zaplacena.
Varianta 1:
(7) Úhrada se platí zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého
dne následujícího po dni, kdy Poskytovatel předložil Osobě měsíční vyúčtování
čerpaných služeb.
Varianta 2:
(7) Úhrada se platí zálohově, a to do …… dne v kalendářním měsíci, za který má být
zaplacena.

(8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně Poskytovatele.
Varianta:
(8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet
Poskytovatele č. 000123-1234567890, vedený u …….. . Úhrada musí být připsána na
účet Poskytovatele do ……….

(9) Osoba je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do ……….. pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.

(10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat (doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v hotovosti (varianta: převodem na účet č. …) nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku.

(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu.
Varianta:
(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
(12) Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 11 tohoto článku není Osoba zproštěna zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jejího příjmu.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly domova pro seniory, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí ……….. dní (varianta: týdnů, měsíců).

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy nebo pokud Osoba úhradu za ubytování a stravu neplatila podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy,
2. nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl. VII. Smlouvy.
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory.

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí …… dní (týdnů, měsíců) a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě doručena.

X.
Doba platnosti smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne ………. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
Varianta:
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na
jiného.

XI.

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V …………… dne……………..
…………………………….. ………………………………
(podpis Osoby) (podpis Poskytovatele)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan (paní) ……..…………..(jméno a příjmení), nar. ………………. (datum
narození), bydliště ……………………………………………(adresa), rodné číslo
…………………., v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
zastoupený(á) ………..
a
2) ……………………………………………………………………………………………………., v textu
této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
podle § 49 cit. zák.

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v domově pro seniory
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
(
2) Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

II.
Ubytování

(1) Osobě se poskytuje ubytování v jednolůžkovém /varianty: dvou-, tří-, čtyřlůžkovém) pokoji, o rozloze…….. m2.

(2) K pokoji náleží:
a) balkon,
b) předsíň s kuchyňkou,
(varianta: předsíň s kuchyňkou společná s vedlejším …lůžkovým pokojem),
c) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout.
(varianta: bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, které je určeno také pro osoby z vedlejšího …lůžkového pokoje).

(3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, prádelník, stůl, dvě židle, světlo stropní, lampička. Po dohodě s Poskytovatelem si může Osoba pokoj vybavit také vlastním nábytkem.

(4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Osobami v domově (varianta: na patře domova) také:
a) jídelnu,
b) knihovnu s čítárnou,
c) společenskou místnost,
d) kavárnu,
e) zahradu.

(5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

(6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním těchto prostor.

(7) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.

III.
Stravování

(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.

(2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku.
Varianta:
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel domova pro seniory.

(3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby.
Varianta:
(3) Seznam diet, které je Poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve vnitřních
pravidlech domova pro seniory.

IV.
Péče

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V.
Fakultativní činnosti

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osobě následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV:
Varianty:
a) Namísto ubytování v běžném pokoji nadstandardní ubytování v bytě o třech
místnostech, vlastní koupelnou a WC.
b) Používání standardní mikrovlnné trouby umístěné v tomtéž patře, v němž se nachází
byt uvedený pod písmenem a) tohoto odstavce. Používání mikrovlnné trouby se řídí
vnitřním řádem domova pro seniory. Osoba bere na vědomí, že mikrovlnnou troubu
budou užívat také další osoby využívající této doplňkové služby.
c) Ledničku s mrazničkou pouze pro vlastní potřebu umístěnou v bytě uvedeném pod
písm. a) tohoto odstavce.
d) Poskytnutí osobního počítače s připojením na internet.
e) Dopravu osoby a jejích věcí do a/nebo z místa, které označí.
f) Poskytnutí některé z činností uvedených v čl. IV (pro případ, kdy osoba není
příjemcem příspěvku na péči).

VI.
Místo a čas poskytování sociální služby

(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném Poskytovatelem v ……., ul. ……., č. p. …… .

(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 1:
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý týden vždy od pondělí do pátku po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 2:
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den počínaje dnem ……… (včetně), do …………. (včetně).

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování v částce …….. ,- Kč denně a úhradu za stravu v částce ………. ,- Kč denně.

(2) Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.

(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba neplatí.

(4) Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

(5) Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel domova pro seniory.

(6) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 5 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do ……. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.

(7) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářních měsíci, za který má být úhrada zaplacena.
Varianta 1:
(7) Úhrada se platí zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého
dne následujícího po dni, kdy Poskytovatel předložil Osobě měsíční vyúčtování
čerpaných služeb.
Varianta 2:
(7) Úhrada se platí zálohově, a to do …… dne v kalendářním měsíci, za který má být
zaplacena.

(8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně Poskytovatele.
Varianta:
(8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet
Poskytovatele č. 000123-1234567890, vedený u …….. . Úhrada musí být připsána na
účet Poskytovatele do ……….

(9) Osoba je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do ……….. pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.

(10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat (doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v hotovosti (varianta: převodem na účet č. …) nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku.

(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu.
Varianta:
(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je povinna zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
(12) Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 11 tohoto článku není Osoba zproštěna zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jejího příjmu.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly domova pro seniory, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí ……….. dní (varianta: týdnů, měsíců).

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy nebo pokud Osoba úhradu za ubytování a stravu neplatila podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy,
2. nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl. VII. Smlouvy.
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory.

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí …… dní (týdnů, měsíců) a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě doručena.

X.
Doba platnosti smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne ………. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
Varianta:
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na
jiného.

XI.

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V …………… dne……………..
…………………………….. ………………………………
(podpis Osoby) (podpis Poskytovatele)

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

1) Pan (paní) ……..…………..(jméno a příjmení), nar. ………………. (datum
narození), bydliště …………………….…………………….., rodné číslo ………………….,
v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
zastoupený(á)
a

2)…………………………………………………………………………, v textu této smlouvy dále jen
„Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto

smlouvu o poskytnutí osobní asistence podle § 39 cit. zák.

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby

(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Varianta:
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě doprovázení do školy a zpět.

(2) Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se Poskytovatel zavazuje a je povinen poskytnout Osobě na její požádání následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností podle odst. 1 tohoto článku:
Varianty:
a) Pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení, atd.).
b) Holení, manikúra, pedikúra (varianta u žen: líčení obličeje pomocí přípravků dekorativní
kosmetiky podle požadavků Osoby).
c) Přeprava Osoby podle jejích požadavků jejím vlastním osobním vozem (varianta:
osobním vozem provozovaným Poskytovatelem).

II.
Místo a čas poskytování sociální služby

(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území celé ČR.

(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. V případě, že pro některý den osoba poskytnutí služby nepožaduje, je povinna tento den oznámit Poskytovateli nejpozději … dní před tímto dnem.
Varianta 1:
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují od 06:00 hodin ráno, do 22:00 hodin večer, a
to každý týden vždy od pondělí do pátku po dobu platnosti Smlouvy.
Varianta 2:
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují od 07:00 hodin ráno do 21:00 hodin večer, a
to každý den počínaje dnem ……… (včetně), do ………… (včetně).
Varianta 3:
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují od 07:00 hodin ráno do 21:00 hodin večer;
den (dni), ve kterém (ve kterých) Osoba poskytnutí služby požaduje, je povinna oznámit
Poskytovateli nejpozději …. dní před dnem, v kterém o poskytnutí služby žádá.

III.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za jednu hodinu poskytování sociální služby v částce …….. ,- Kč.

(2) Činnosti sjednané v čl. I odst. 2 Smlouvy jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb podle vnitřních pravidel Poskytovatele.

(3) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 a 2 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do …….

(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy poskytovatel předložil Osobě měsíční vyúčtování čerpaných služeb.
Varianta 1 (pro případ smlouvy o poskytnutí služby osobní asistence sjednané na dobu kratší
než jeden měsíc):
(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy poskytovatel předložil Osobě vyúčtování čerpaných služeb.
Varianta 2:
(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu v poslední den poskytování služby osobní
asistence v kalendářním měsíci, za nějž se úhrada platí.

(5) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu v hotovosti v pokladně Poskytovatele.
Varianta 1:
(5) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu převodem na účet Poskytovatele č. 000123- 1234567890, vedený u ………. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele do …….
Varianta 2:
(5) Úhrada za fakultativní činnosti je splatná následující den po předání vyúčtování těchto
činností.

(6) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat (doručit) nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v hotovosti (varianta: převodem na účet č. ….) nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku.

IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociální služby

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování osobní asistence. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou osobou činí ……….. dní (varianta: týdnů, měsíců).

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než …… ,
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby osobní asistence,
c) jestliže se Osoba chová k asistentovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku činí …… dní (týdnů, měsíců) a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Osobě doručena.

VI.
Doba platnosti smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne ………. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
Varianta:
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

VII.

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 
V …………… dne……………..
…………………………….. ………………………………
(podpis Osoby) (podpis Poskytovatele)

Pravidla etického chování pracovníka ústavu sociální péče

Pravidla etického chování pracovníka ústavu

1.
ve vztahu k uživateli služeb

pracovník přistupuje k uživateli služeb s respektem, přiznává mu stejná práva a možnosti jako občanovi v majoritní společnosti
pracovník chrání soukromí uživatele, respektuje důvěrnost informací ,
osobní data a citlivé údaje vyžaduje v rozsahu nezbytně nutném za účelem zkvalitnění péče
pracovník chrání uživatele před ponižováním a zneužíváním
pracovník jedná s uživatelem služeb jako s jedincem s určitou historií, životními zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi a dle toho plánuje společně s uživatelem službu „šitou na míru“
pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe a možných důsledcích jeho rozhodnutí
pracovník podporuje uživatelovy schopnosti a dovednosti, nezdůrazňuje jeho nedostatky
pracovník poskytuje uživateli pouze nezbytně nutnou podporu, uměle nevytváří jeho závislost na instituci
pracovník hledá možnosti, jak uživateli v co nejvyšší míře zachovat jeho původní vazby s okolním světem
pracovník ponechává uživateli právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být pro uživatele ohrožující
pracovník uživatele nelituje pro jeho omezené možnosti či postižení, nevyvolává milosrdenství, ale usiluje o minimální vliv handicapu na kvalitu života uživatele
pracovník pružně přizpůsobuje poskytované služby uživateli, nikoli uživatele službě, režimu zařízení nebo zaběhlým způsobům práce
2.
ve vztahu ke svým kolegům

pracovník respektuje znalosti a dovednosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků
pracovník respektuje názorové rozdíly a praktické činnosti kolegů
pracovník má nárok na kritické připomínky vůči spolupracovníkům, které však vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem – je nepřípustné je řešit před uživateli služeb
pracovník je povinen vyhledávat a rozšiřovat spolupráci s ostatními kolegy za účelem zkvalitnění života uživatele
pracovník je povinen při předávání služby kolegům poskytnout všechny důležité informace o psychickém, fyzickém či zdravotním stavu, které by jakkoli mohly ohrozit kvalitu poskytované služby

3.
ve vztahu ke svému zaměstnavateli

pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovně právního vztahu
při jednání se svým nadřízeným vystupuje jako partner ve vzájemném respektu
pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání
pracovník se snaží o zvyšování odborné úrovně, je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání
pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb
pracovník je povinen respektovat příkazy nadřízených a řídit se interními směrnicemi
4.
ve vztahu vůči společnosti

pracovník se snaží o posílení pozitivního přístupu veřejnosti k zařízení
pracovník přispívá k začlenění uživatelů do běžného společenství
pracovník podporuje změnu postojů společnosti a odstraňování předsudků vůči zařízení
pracovník se chová k uživateli dle etických pravidel a tím je dobrým příkladem široké veřejnosti.

Etický kodex Domova důchodců

Etický kodex Domova důchodců

I.
Základní ustanovení
1) Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
2) Posláním služby je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život ve stáří či nepříznivé situaci a žít běžným způsobem života.
3) Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

II.
Etické zásady ve vztahu ke klientům
Pracovníci organizace:
1) Pomáhají lidem, kteří o naši pomoc požádají, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
2) Chovají se zdvořile a přistupují ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagují na jeho potřeby.
3) Respektují důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a  neposkytují žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k  ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu k uživateli jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
4) Nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
5) Každý člověk je pro ně vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování služeb.
III.
Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

1) Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla, co možná nejvyšší.
2) Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
3)   Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
4)   Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu.
5)   Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšováni prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
6)   Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.
IV.
Závěr
1)   Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Žádost o umístění do Domova důchodců

Žádost o umístění do Domova důchodců

 

Žadatel: …………………………………………………………………………………..…….
(jméno, příjmení, rodné příjmení)

Narozen: ……………………………………………………….…RČ: ……………………….
(den, měsíc, rok a místo)

Bydliště: ……………………………………………………………………………..…………
(adresa včetně PSČ)

Telefon/mobil: ……………………………… Státní příslušnost: ……………….………….….
Národnost: ………………………………… Rodinný stav: …………………………………..
Druh pobytu: na dobu neurčitou
(zatrhněte) na dobu časově omezenou (krátkodobý pobyt) od ……………. do ……………

 

Výše a druh důchodu: ………………………………………………………………….……….
Výše příspěvku na péči: …………………………………(vyplácen OÚ obce s rozšířenou působností)

Manžel/ka/: …………………………………………………………………………….……….
(jméno a příjmení, den, měsíc, rok narození)

Charakteristika bydliště (zatrhněte možnosti, popř. doplňte):

Bydlím: v rodinném domě – v bytě – sám – ve společné domácnost (uveďte s kým)

…………………………………………………………………………………………………..
(jméno a příjmení, příbuzenský poměr)

Proč rodinní příslušníci nemohou pečovat o žadatele:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
Je poskytována pečovatelská služba? (rozsah – obědy, služby)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům (nutno přiložit kopii rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bude-li žadatel již uživatelem služeb domova důchodců, kdo má být informován v případě jeho onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu?
(jméno, příjmení, přesná adresa včetně PSČ, telefon/mobil)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. Jsem si vědom(a), že nejpozději do 8 dnů jsem povinen(a) ohlásit změny, které v uvedených údajích nastaly.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby evidence Domova důchodců ………………
V ………………………………….. dne ………………………………..

 

……………………………………..
podpis žadatele

Pozn.: Je-li žadatel zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům – podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník.
Přílohy k žádosti:

1. Kopie posledního důchodového výměru
2. Kopie dokladu o přiznané výši příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.
3. Vyplněné „Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí soc. služby“
4. Plná moc (podepsaná žadatelem) – pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel
5. U žadatele zbaveného nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům – kopie rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka

 
Vyjádření ošetřujícího lékaře
o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory

1. Žadatel:
Jméno a příjmení ……………………………………..……………………………..

Narozen (den, měsíc, rok)……………………………………………………………

Bydliště (obec, ulice, číslo, PSČ)…………………………………………………….

………………………………….…………………………………………………….
2. Anamnéza: (rodinná, osobní, pracovní)

 

3. Objektivní nález:

 

4. Duševní stav:
5. Alkoholizmus: ANO NE*) Agresivita: ANO NE*)

6. Souhrn diagnóz:

 

7. Sebeobsluha:
Je upoután trvale-převážně*) na lůžko ANO NE*)
Je schopen chůze bez pomoci cizí osoby ANO NE*)
Je schopen chůze s pomoci hole*), berle jedné-dvou*), chodítka*)
Pohybuje se na invalidním vozíku ANO NE*)
Je schopen se sám najíst ANO NE*)
vykoupat ANO NE*)
obléci ANO NE*)
obout ANO NE*)
Pomočuje se trvale ANO NE*)
občas ANO NE*)
v noci ANO NE*)

Potřebuje lékařskou péči – trvale – občas*)

Je v péči specializovaného oddělení – kterého:

Potřebuje zvláštní péči – jakou:

Je schopen provádět běžné občansko-právní úkony ANO NE*)
Dne:…………………….. …………………………………….
podpis a razítko ošetřujícího lékaře
*) Nehodící se škrtněte

Darovací smlouva – finanční dar

Darovací smlouva – finanční dar

Smluvní strany
…………………………………………………
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
(dále jen „dárce“)

a

………………………………………………..
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
bankovní spojení: …………………………
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru v hodnotě …….,- (slovy) Kč.

2. Dar bude obdarovanému zaslán na účet ………………………………….

3. Obdarovaný se zavazuje použít dar na…………………………………………

4. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 3 této smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ………………………………. dne
Dárce: ……………………………………………… Obdarovaný: ……………………………………

Darovací smlouva – věcný dar

Darovací smlouva – věcný dar

Smluvní strany
…………………………………………………
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
(dále jen „dárce“)

a

………………………………………………..
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
bankovní spojení: …………………………
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného daru v hodnotě ………..,- (slovy) Kč.

2. Darem je…………………………………………………………………………………………………

3. Místem určení předmětného daru je ………………………………………………………………

4. Obdarovaný prohlašuje, že dar bude používán výhradně v místě určení a nebude darován ani prodán třetí osobě.

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ………………….. dne ………………..……………….

 

Dárce: ……………………………………………… Obdarovaný: ……………………………………

Potvrzení o přijetí daru

Potvrzení o přijetí daru
Společnost ……………………….. zastoupena …………………….. registrovaná u ………………
………..IČ……………………DIČ …………………….
V souladu s § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů v platném znění, potvrzujeme, že dárce
pan(í) ………………………….
poskytl(a) naši společnosti na účet ……………..
dne …………. finanční dar ve výši ……..Kč (slovy ……………)
Peníze budou použity na …………………….
V ………………….. dne ………………..……………….

Podpis
razítko