Archiv rubriky: Exekuce

Usnesení o uložení povinnosti zaplatit předem náklady nebo zálohu exekuce – § 119

Usnesení o uložení povinnosti zaplatit předem náklady nebo zálohu exekuce

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. jako příslušný exekuční správní orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci …………………. , rozhodl takto:

Podle ustanovení § 115 písm. ….) správního řádu, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor………………… na základě žádosti (pana/paní ……….., nar. ………, trvale bytem ……………. ze dne ……………. ) z moci úřední

z a s t a v u j e

z důvodu ……………………….. prováděnou exekuci proti povinnému panu/paní …………., nar. ………….., trvale bytem ………… nařízenou exekučním příkazem ze dne……… č.j. ……………..

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí, z jakého důvodu se zastavuje provádění exekuce a zda jde o usnesení vydané na základě žádosti nebo z moci úřední.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 115 správního řádu nelze odvolat. Ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti tomuto usnesení exekučního správního orgánu.

 

V ………………….. dne ……………………….
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
(otisk úředního razítka)

 

 

– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu
– ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti exekučnímu příkazu námitky

Usnesení o zastavení exekuce – § 115

Usnesení o zastavení exekuce

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. jako příslušný exekuční správní orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci …………………. , rozhodl takto:

Podle ustanovení § 115 písm. ….) správního řádu, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor………………… na základě žádosti (pana/paní ……….., nar. ………, trvale bytem ……………. ze dne ……………. ) z moci úřední

z a s t a v u j e

z důvodu ……………………….. prováděnou exekuci proti povinnému panu/paní …………., nar. ………….., trvale bytem ………… nařízenou exekučním příkazem ze dne……… č.j. ……………..

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí, z jakého důvodu se zastavuje provádění exekuce a zda jde o usnesení vydané na základě žádosti nebo z moci úřední.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 115 správního řádu nelze odvolat. Ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti tomuto usnesení exekučního správního orgánu.

 

V …………………… dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
(otisk úředního razítka)

 
– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu
– ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti exekučnímu příkazu námitky

Usnesení o odložení či přerušení exekuce – § 113

Usnesení o odložení či přerušení exekuce

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……… .. jako příslušný exekuční správní orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci …………………. , rozhodl takto:

Podle ustanovení § 113 odst. 1 správního řádu, se na základě …………….. (žádosti povinného pana/paní …….., nar. ….., trvale bytem …………. ze dne …… o posečkání splnění povinnosti / z vlastního podnětu …… / ustanovení § 122 odst. 2 správního řádu………………)

odkládá / přerušuje

z důvodu………………………… provedení exekuce ……………. (způsob exekuce) nařízené exekučním příkazem ze dne……… č.j. …………….. proti povinnému panu/ paní …………., nar. ………….., trvale bytem …………

Po pominutí důvodů, které vedly k odložení / přerušení exekuce, pokračuje exekuční správní orgán, nedojde-li k zastavení exekuce, v exekuci.

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí, z jakých závažných důvodů správní orgán odkládá či přerušuje provedení exekuce. Uvede se, z jakého důvodu je usečení vydáváno, na žádost povinného, z vlastního podnětu …….. Je nezbytné ve výroku uvést a v odůvodnění pak řádně vymezit způsob provedení exekuce a exekuční titul, tj. rozhodnutí, na základě, kterého se exekuce provádí.)

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 113 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

V ……………………. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
(otisk úředního razítka)

 

– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu
– ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti exekučnímu příkazu námitky

Usnesení o exekučním příkazu – § 111

Usnesení o exekuční výzvě

OBECNÍ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

Usnesení

Exekuční příkaz

Obecní úřad , jako věcně a místně příslušný exekuční správní orgán podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), rozhodl podle § 111 správního řádu takto:

na základě rozhodnutí ze dne ______, č.j. __________, kterým bylo povinnému panu___________uloženo______, se vydává exekuční příkaz za účelem splnění nepeněžité povinnosti spočívající v ______________.
Exekuce bude provedena __________ (způsob exekuce)
Exekucí budou postiženy věci a práva ___________

Odůvodnění:
(Výrok rozhodnutí musí obsahovat obligatorní náležitosti stanovené § 111 odst. 1 správního řádu.)
(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí nepeněžitá povinnost, kterou je povinný povinen splnit, vymezí se exekuční titul, tj. rozhodnutí, kterým byla tato povinnost stanovena, avšak nebyla v určené lhůtě splněna, a na základě kterého se exekuční příkaz vydává a specifikuje se způsob, jakým bude exekuce provedena a věci a práva, které mají být exekucí postiženy.)

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se nelze dle § 111 odst. 3 správního řádu odvolat . Proti exekučnímu příkazu lze podat dle ustanovení § 117 správního řádu námitky.

 

otisk úředního razítka
( oprávněná úřední osoba -jméno, příjmení, funkce, podpis)

Usnesení o exekuční výzvě – § 109

Usnesení o exekuční výzvě

OBECNÍ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Exekuční výzva

Obecní úřad , jako věcně a místně příslušný exekuční správní orgán podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), rozhodl takto:

Podle § 109 odst. 1 správního řádu se vyzývá povinný _______ke splnění nepeněžité povinnosti spočívající v _________, která byla povinnému uložena rozhodnutím obecního úřadu č.j.___ze dne___ , a za tímto účelem se stanoví náhradní lhůta do __________.
V případě, že nebude nepeněžitá povinnost splněna v určené náhradní lhůtě, po jejím marném uplynutí exekuční správní orgán nařídí exekuci.

Odůvodnění:
(Výrok rozhodnutí musí obsahovat obligatorní náležitosti stanovené § 109 odst. 1 správního řádu. Exekuční výzva se vydává před nařízením exekuce.)
(V odůvodnění rozhodnutí se uvede, že správní orgán vydává exekuční výzvu poté, co shledal, že nehrozí vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen.V odůvodnění se přesně vymezí nepeněžitá povinnost, kterou je povinný povinen splnit, vymezí se exekuční titul, tj. rozhodnutí, kterým byla tato povinnost stanovena, avšak v určené lhůtě splněna nebyla, odůvodní se nově určená lhůta k plnění a zároveň se zdůvodní poučení v případě nesplnění povinnosti v náhradní lhůtě.)

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se nelze dle § 109 odst. 3 správního řádu odvolat . Proti tomuto usnesení lze podat námitky dle § 117 správního řádu.
otisk úředního razítka
( oprávněná úřední osoba -jméno, příjmení, funkce, podpis)