Generální plná moc

Generální plná moc

dle § 31 a násl. Občanského zákoníku

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,
jako zmocnitel

zmocňuji tímto

pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ……………….,

jako zmocněnec

aby mě v plném rozsahu zastupoval/a a činil/a veškeré právní úkony za mě a mým jménem

 

V …………………….., dne ……………….. 

Výše uvedené zmocnění přijímám,

………………………………                                  ………………………………..

Zmocnitel                                                               Zmocněnec