Odvolání plné moci

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI
(§ 28 odst. 2 o. s. ř.)
Odvolávám plnou moc, kterou jsem udělil Janu Novákovi, nar. 10. 4. 1967, bytem Šumperk, Tramvají 20, k zastupování v řízení vedeném u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 12C 36/2004.
V Šumperku 3. ledna 2005
Petr Kimla,
Šumperk, Pražská 25