Archiv rubriky: Občanské soudní řízení

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

NÁVRH NA URČENÍ LHŮTY K PROVEDENÍ PROCESNÍHO ÚKONU

(§ 174a zák. č. 6/2002 Sb.,)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Ke sp. zn. 10C 300/1999

Navrhovatel: Milan Heim, r.č. 123456/1234
bytem Šumperk, Šenov 35

 
Návrh
na určení lhůty k provedení procesního úkonu vůči Okresnímu soudu v Šumperku

Dvojmo
I

Dne 5. prosince 1999 jsem podal u Okresního soudu v Šumperku proti Karlu Maixnerovi žalobu na zaplacení 123 000,– Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody. Ve věci se již konala 4 jednání. Poslední dne 18. ledna 2002 bylo odročeno k výslechu svědků, jejichž jména a adresy jsou v protokole o posledním jednání uvedeny. Od té doby je Okresní soud v Šumperku v této věci nečinný.
Důkaz: obsah citovaného spisu

II

Přípisem z 18. ledna 2004 jsem požádal soud o nařízení jednání, popřípadě o sdělení, co tomuto úkonu brání. Soud na tuto moji žádost nereagoval.
1. května 2004 jsem proto předsedovi Okresního soudu v Šumperku podal stížnost na průtahy v řízení v uvedené věci. Přípisem z 20. května 2004 mi předseda okresního soudu sdělil, že věc projednal s příslušným předsedou senátu s tím, že jednání bude nařízeno.
Do dnešního dne se tak nestalo, soud je stále nečinný.
Důkaz: obsah citovaného spisu

III

Průtahy v řízení ve výše označené věci spatřuji v tom, že v ní již více než 2 roky bez jakékoli objektivní příčiny (od 18. ledna 2002) nebylo nařízeno jednání, které se konat musí.
Moje stížnost na průtahy v řízení, kterou jsem podal u předsedy okresního soudu, nebyla, jak vyplývá z výše uvedeného, řádně vyřízena již proto, že nevedla k nápravě. Předseda soudu s příslušným soudcem věc projednal, avšak dále nesledoval, zda jednání bylo skutečně nařízeno a projednání tak k odstranění průtahů v řízení nevedlo.

IV

Navrhuji, aby Krajský soud v Olomouci vydal toto

usnesení:

Okresnímu soudu v Šumperku se určuje pro nařízení jednání ve věci žalobce Milana Heima proti žalovanému Karlu Maixnerovi, o 123 000,– Kč s příslušenstvím, vedené pod sp.zn. 10C 300/1999, lhůta 2 měsíců.
V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim

Návrh na přijetí do úschovy

NÁVRH NA PŘIJETÍ DO ÚSCHOVY

(§ 185a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Složitel: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Příjemce: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Návrh Milan Heima na přijetí částky 20 000 Kč do úschovy soudu za účelem splnění dluhu

Od Lukáše Krále jsem si půjčil 1.8. 2004 částku 20 000 Kč a zavázal jsem se jí vrátit do 1. 12. 2004. Ačkoliv začátkem prosince jsem Lukáši Královi půjčenou částku opakovaně předával, odmítl ji převzít.
Protože věřitel Lukáš Král řádně nabídnuté plnění nepřijal, je v prodlení, a vzhledem k tomu, že za dané situace nelze závazek splnit,

navrhuji,

aby soud přijal od složitele Milan Heima ve prospěch příjemce Lukáše Krále do úschovy částku 20 000 Kč.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim

Návrh na prohlášení o majetku

NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ O MAJETKU

(§ 260a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Návrh oprávněného na prohlášení o majetku povinného

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 5. 2004 č.j. 10C 56/2003–30 bylo povinnému uloženo zaplatit mi částku 120 000 Kč s 10 % úrokem od 1. 6. 2003 do zaplacení a na nákladech řízení 11 000 Kč. Povinný dosud nic na tuto pohledávku nezaplatil.

II.

Zaplacení dlužné částky nemohu vymáhat výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu, neboť – jak vyplývá ze sdělení povinného podle § 260 odst. 2, 3 o. s. ř. ze dne 10. 6. 2004 ve spise č.j. Nc 10/2004 Vašeho soudu – povinný nemá účet u banky či jiného peněžního ústavu. Abych mohl vymáhat pohledávku výkonem rozhodnutí, je třeba zjistit majetek povinného.

III.

Navrhuji proto,

aby soud předvolal povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim

Návrh na nařízení exekuce

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE

(§ 35 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, exekuční řád)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Povinný: Tužky, s.r.o., IČO: 12345678,
se sídlem Šumperk, Krátká 20,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle B, vložka 12345,
zastoupená jednatelem Roman Švestka

Návrh na nařízení exekuce
pro 13 000,– Kč s příslušenstvím

Kolky za 600,– Kč

Dvojmo

Příloha: kopie přípisu oprávněné z 1. 8. 2004

I

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 5. 2004 č.j. 10C 20/2004–10 bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněnému částku 13 000,– Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku. Právní moc shora citovaného rozsudku nastala dne 1. 6. 2004.
Důkaz: rozsudek č.j. 10C 20/2004–10

II

Vzhledem k tomu, že povinný i přes výzvy (např. viz přípis oprávněného z 1. 8. 2004) do dnešního dne uvedenou pohledávku nezaplatil, rozhodl jsem se podat návrh na nařízení exekuce. Provedením exekuce navrhuji pověřit soudního exekutora JUDr. Petra Smetanu, se sídlem v Šumperku, Pracovní 30.
Důkaz: přípis oprávněného z 1. 8. 2004

III

Výše naší pohledávky činí ke dni podání tohoto návrhu s náklady nalézacího řízení celkem 13 600 Kč
Při výpočtu soudního poplatku za tento návrh vycházíme z částky 13 000 Kč bez příslušenství. Tento poplatek činí 600 Kč.

IV

S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby soud vydal toto

usnesení:

Soud nařizuje podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 5. 2004 č.j. 10C 20/2004–10 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 13 600 Kč exekuci. Provedením exekuce soud pověřuje soudního exekutora JUDr. Petra Smetanu, se sídlem v Šumperku, Pracovní 30.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim

 

Odvolání proti usnesení o příklepu

ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ O PŘÍKLEPU

(§ 336k o. s. ř.)

Krajskému soudu v Olomouci

prostřednictvím
Okresního soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti

Odvolání Milana Heima, spoluvlastníka nemovitosti, proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 1. 11. 2004 č.j. 10C 10/2004–20

Jsem vlastníkem jedné ideální čtvrtiny domu čp. 10 se stavební parcelou č. 19 a zahradou č. 20, zapsaných u Katastrálního úřadu v Šumperku na listu vlastnictví č. 30 pro katastrální území Vikýřovice. Druhým spoluvlastníkem je povinný.

Usnesením ze dne 1. 11. 2004 č.j. 10C 10/2004–15 byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem 3/4 uvedených nemovitostí, které patří povinnému. Jak jsem se později dozvěděl, dne 6. 1. 2005 se konalo dražební jednání a bylo vydáno usnesení o příklepu. Této dražby jsem se nemohl zúčastnit, neboť mi v rozporu s ust. § 336c odst. 1 písm. a) o. s. ř. nebyla doručena dražební vyhláška.

Proto

Navrhuji

aby odvolací soud zrušil usnesení okresního soudu o příklepu.

V Šumperku dne 10. ledna 2005

Milan Heim,
bytem Šumperk, Šenov 35

Návrh na výkon rozhodnutí

NÁVRH NA VÝKON ROZHODNUTÍ PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ

(§ 321 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí

I.

Vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 6. 2004 č. j. 10C 20/2004–10 bylo povinnému uloženo zaplatit mi částku 60 000 Kč s 10 % úroky od 1. 1. 2003 do zaplacení a na nákladech řízení 2000 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II.

Povinný na pohledávku dosud nic nezaplatil. Nepracuje, a vzhledem k výši dlužné částky považuji výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí za nejvhodnější způsob k vymožení své pohledávky.
Povinný vlastní řadu hodnotných věcí, které má ve svém bytě na adrese shora.

III.

Navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Soud nařizuje podle rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 20. 5. 2004 č. j. 10C 20/2004–10 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 60 000 Kč s 10 % úroky od 1. 1. 2003 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení 2000 Kč, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nacházejících se v bytě a v garáži povinného.

Povinnému se zakazuje, aby nakládal s věcmi, které vykonavatel podle tohoto usnesení sepíše.

V Šumperku dne 3. ledna 2005
Milan Heim

Návrh na popření pravosti pohledávky

NÁVRH NA POPŘENÍ PRAVOSTI POHLEDÁVKY

(§ 267a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Žaloba na popření pravosti pohledávky přihlášené k rozvrhu výtěžku

I.

U Okresního soudu v Šumperku je pod sp. zn. 3E 20/2004 veden proti mně výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k uspokojení pohledávky Kamila Lhotáka ve výši 40 000 Kč.
Žalovaný do řízení přihlásil k rozvrhu výtěžku svou pohledávku vůči mně ve výši 10 000 Kč a prokazuje ji rozsudkem Okresního soudu pro v Olomouci ze dne 1. 10. 2003 sp. zn. 5C 10/2002.
Již při jednání o rozvrhu jsem namítal, že uvedená pohledávka žalovaného byla plně uhrazena. Podle § 337e odst. 2 o. s. ř. jsem byl odkázán, abych podal žalobu podle § 267a odst. 1 o. s. ř.
Důkaz: spis Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 3E 20/2004

II.

Dlužnou částku 10 0000 Kč jsem žalovanému zaplatil ve 4 splátkách, a to:
dne 1. 9. 2003 částku 2500 Kč
dne 1.10. 2003 částku 2500 Kč
dne 1. 11. 2003 částku 2500 Kč
dne 1. 12. 2003 částku 2500 Kč
Na všechny 4 platby mám ústřižek poštovní složenky, jako doklad o zaplacení, kde je uveden jako příjemce žalovaný
Důkaz: 4 ústřižky poštovních složenek

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

Pohledávka žalovaného ve výši 10 000 Kč přiznaná rozsudkem Okresního soudu pro v Olomouci ze dne 1. 10. 2003 sp. zn. 5C 10/2002 se vylučuje z uspokojení z rozvrhu výtěžku prodeje nemovitosti prováděného Okresním soudem v Šumperku pod sp. zn 3E 20/2004
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005

Poddlužnická žaloba

PODDLUŽNICKÁ ŽALOBA

(§ 292 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o 2000 Kč s příslušenstvím

I.

Podle rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 5. 5. 2003 je veden výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného Lukáš Krále k uspokojení mé pohledávky v celkové výši 60 00 Kč. Výkon rozhodnutí byl nařízen usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 4. 2004 č.j. E 10/2003–10. Toto usnesení bylo doručeno plátci mzdy povinného, tj. žalovanému spolu s poučením o povinnostech plátce mzdy při výkonu rozhodnutí.
Důkaz: spis Okresního soudu v Šumperku sp. zn. E 10/2003–10.

II.

Od června 2004 sráží žalovaný ze mzdy povinného nižší srážky, než je rozsah stanovený zákonem. V měsících červenci až prosince 2004 bylo sraženo celkem o 2000 Kč méně, než odpovídá zákonným srážkám z příjmu povinného. Podle § 292 o. s. ř. mám proti žalovanému právo na zaplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.
Důkaz: zpráva mzdové účtárny žalovaného o výši příjmu Lukáš Krále
shora uvedený spis

III.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 2000 Kč a nahradit mu náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim

Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí

NÁVRH OPRÁVNĚNÉHO NA ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ

[§ 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 10E 20/2004

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20
K mému návrhu byl usnesením ze dne 12. 4. 2004 č.j. 10E 20/2004-25 nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného

Navrhuji,

aby tento výkon rozhodnutí byl zastaven, neboť povinný zcela uhradil dlužnou pohledávku včetně příslušenství.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

(§ 267a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Kamil Lhoták, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

I.

Na návrh oprávněného Kamila Lhotáka je u Okresního soudu v Šumperku je pod sp. zn. 3E 20/2004 veden proti povinnému Jirkovi Havranovi výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši 40 000 Kč.
Vykonavatelem soudu byl do soupisu ze dne 10. 10. 2004 pod položkou 20 sepsán i notebook Acer X 2004, výrobní číslo 123456.
Důkaz: Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 3E 20/2004

 

II.

Tento notebook je mým vlastnictvím a nikoliv vlastnictvím povinného Jirky Havrana, neboť srpnu r. 2004 jsem jej zakoupil v prodejně ACER, Sokolovská 25, Šumperk. U povinného Jirky Havrana jsem ho uložil z důvodu dlouhotrvající zahraniční cesty. Na koupi notebooku mám písemný doklad s mým jménem, jakožto kupujícího. Jeho používání k výkonu mé práce dosvědčují svědci Petr Urbánek a Pavel Smělý.
Výkon rozhodnutí tedy postihuje věc, k níž má žalobce právo, nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Žalovaný však toto popírá a na výkonu rozhodnutí trvá.
Důkaz: doklad o koupi
výslech žalobce
výslech svědků Petra Urbánka a Pavel Smělého
III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedeného oprávněným Kamilem Lhotákem proti povinnému Jirkovi Havranovi pod sp. zn. 3E 20/2004 u Okresního soudu v Šumperku, je vyloučen notebook Acer X 2004, výrobní číslo 123456, sepsaný pod položkou 20 v soupisu věcí ze dne 10. 10. 2004.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim