Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc k přepisu vozidla

Já ………………………………………, RČ / IČ ………………………………………, číslo OP ………………………………………
bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zplnomocňuji tímto

pana/pani/slečnu ………………………………………, RČ / IČ ………………………, číslo OP …………………………………
bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

k veškerým úkonům na odboru dopravy v ………………………………… ohledně vozidla ………………………………
SPZ ……………………………….

Tato plná moc platí do ……………………………….

V ………………… dne ………………

Plnou moc přijímám v ………………………… dne ………………………………….

……………………………… ………………………………
       zmocněnec            zmocnitel