Archiv rubriky: Pracovní právo

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Firma XYZ

zastoupená ………………………..

 

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

…………………….

…………………….

…………………….

 

(dále jen „zaměstnanec“)

uzavřeli tuto dohodu o pracovní činnosti:

 

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude u zaměstnavatele vykonávat ……………………………….

Sjednané práce budou prováděny v období od ……………. do………………………
 
Místem výkonu práce je ………………………..
 
Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálně ……… hodin měsíčně.
 
Za práci vykonávanou podle této dohody bude zaměstnavatel zaměstnanci zasílat odměnu ve výši ……………. Kč za každou odpracovanou hodinu, a to převodem na bankovní účet č. …………………………………
 
Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, jež pro něho vyplývají z této dohody, s pracovními a jinými předpisy, vztahujícími se k vykonávané práci. Zaměstnanec se zavazuje se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce u zaměstnavatele.
 
Zaměstnanec je povinen vykonávat osobně, svědomitě a řádně přidělenou práci podle této dohody, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými předpisy. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu a že byl v této oblasti řádně proškolen.
 
Zaměstnanec souhlasí s uchováním a zpracováním veškerých osobních dat a dokladů souvisejících s dohodou o pracovní činnosti, a to po dobu výkonu pracovních úkolů i po jejich skončení, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec souhlasí s poskytnutím svého rodného čísla zaměstnavateli.
 
Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovně právními předpisy. Tato dohoda byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení. Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

 

V ………………………….. dne ……………………………

Podpis zaměstnance                               Podpis a razítko zaměstnavatele

Výpověď daná zaměstnancem

Výpověď daná zaměstnancem

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:
Tímto dávám na základě § 50 zákoníku práce

výpověď z pracovního poměru

který byl založen pracovní smlouvou ze dne …………………. Pracovní poměr skončí po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, dnem ………………..

V ………….. dne ………………

Podpis

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Dohoda o ukončení pracovního poměru

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru:

se dohodli ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne ……………….. skončí dnem ……………… K rozvázání pracovního poměru došlo na základě žádosti zaměstnance v důsledku ……………….

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V ………………dne……………….
Podpisy

Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:
dohodu o srážkách ze mzdy:

Zaměstanec …………….. je zaměstnán u společnosti …………………… jako …………………………… . Zaměstnanec uzavřel dne ………………..dohodu se svým zaměstnavatelem, ve které se zavázal zaplatit svému zaměstnavateli z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů částku ……………….. Kč v pravidelných měsíčních splátkách ……………. Kč měsíčně počínaje dnem …………………

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k uspokojení tohoto nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy v částce ………………. Kč měsíčně počínaje dnem ………………… až do zaplacení celé dlužné částky.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více, než by činily při provádění výkonu rozhodnutí v občanském soudním řízení.
V …………………. dne ………………….
Podpisy

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka

Zaměstnanec se zavazuje, že se po dobu ……………… po skončení zaměstnání, (nejdéle však po dobu 1 roku, lhůta může být i kratší) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

V případě, že zaměstnanec …….. tento závazek poruší, zaplatí zaměstnavateli pokutu ve výši ………….. Kč.

Součástí této dohody je závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání ve výši…………………….(nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku.) Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. (pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.)

DPP – Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce

Firma………..
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Pan(í)………………………………………

titul, hodnost …………………………………………………………Místo narození (pouze cizinci)………………..

trvale bytem ……………………………… PSČ ………………………….

RČ ……………………….. státní občan ………………………………. číslo OP(Pas)

zaměstnán/a/ u
dále jen zaměstnanec

uzavírají podle § 74 a následujících ustanovení zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1/ Zaměstnanec se zavazuje, že ve dnech od ……………………… do …………………….

provede práci ………………………………

v rozsahu hodin…………………………………

2/ Místo výkonu práce (vždy vyplnit u cizích státních příslušníků) ……………………………………………….…………………………………………………………………….

3/ Práci provede osobně

Vykonanou práci za zaměstnavatele převezme ……………………………………………….

4/ Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ……………………… Kč. Odměna je splatná po dokončení a odevzdání práce.(bude splatná po vykonání práce v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele.)

5/ Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytnout sjednanou odměnu.
Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci svědomitě, podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany, zachovat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné – služební povahy, o nichž se dozvěděl při výkonu práce, a to i po skončení práce. Zaměstnanec prohlašuje, že souhlasí s využíváním osobních údajů pro plnění povinností, které mají souvislost s pracovně právním vztahem k zaměstnavateli.
6/ Další ujednání: ………………………..
7/ Práva a povinnosti účastníků této dohody, která nejsou zvlášť ujednána, se řídí ustanoveními zákoníku práce.
8/ Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

V …………………….. dne: …………………..
…………………………………………. ……………………………………………
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:
uzavírají s účinností od ……………………………. jako součást pracovní smlouvy ze dne………………….
dohodu o odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

I.
Zaměstnanec na základě této dohody odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách:
svěřených k vyúčtování a na hodnotách, jejichž rozsah je uveden v přiloženém inventurním soupisu, jakož i za hodnoty stejného druhu jako výše konkrétně uvedené, které později v době výkonu své funkce převezme.

II.
Zaměstnanec se zavazuje, že učiní vše, aby bylo zabráněno ztrátě nebo poškození hodnot, které jsou mu svěřeny k vyúčtování. Dále potvrzuje, že byl seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele vztahujícími se k výkonu činnosti dle pracovní smlouvy. Zjistí-li zaměstnanec závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, je povinen neprodleně písemně upozornit svého bezprostředně nadřízeného. Může-li závadu odstranit sám, je povinen tak učinit.

III.
Zaměstnavatel se zavazuje vytvářet zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky k řádnému výkonu práce spojené s odpovědností dle této dohody a odstraňovat zjištěné závady a závady, na které ho zaměstnanec upozornil.

IV.
Zaměstnanec je povinen nahradit schodek v plné výši. Odpovědnosti se zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

V.
Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.
Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a dvě zaměstnavatel..

Příloha: Inventurní soupis ze dne…………………….

V ……………………… dne ………………………………….

 

 

……………………………. ………………………………………..
podpis zaměstnance podpis zaměstnavatele

Převedení na jinou práci – těhotnou ženu

Převedení na jinou práci – těhotnu ženu

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážená paní,

dne ……………………… jste nám předložila, jakožto zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste těhotná. Protože vykonáváte práci, která je podle vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, těhotným ženám zakázána, převádím Vás v souladu s § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce s platností ode dne ………………………………………. na práci ……………………………………………………………… .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

 
……………………………
zaměstnavatel

 

Převedení na jinou práci

Převedení na jinou práci

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážený pane, (Vážená paní)

dne ……………………… jste nám předložil(a) jako zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste ………………………………………….(doplnit viz § 41 zákoníku práce) V souladu s ustanovením § 41 odst. ….. písm. ….) zákoníku práce Vás převádím s platností ode dne ……………………………… na práci ……………………………………………………………………. .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Dohoda o změně pracovní smlouvy

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto
dohodu o změně pracovní smlouvy

Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodli od …………………………….do …………………………….(uvede se doba, případně na dobu neurčitou) na změně ………………………………………… (např. místa pracoviště, délky trvání pracovního poměru, funkce atd.)
Zaměstnavatel provede podle sjednaného druhu práce platové zařazení zaměstnance podle platných platových předpisů samostatným platovým výměrem.

V ostatním ujednání pracovní smlouvy nedochází touto dohodou ke změně.

Tato dohoda o změně pracovní smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž zaměstnanec i zaměstnavatel obdrží po jednom stejnopise.
V ……………. dne ………………

……………………………………….. ………………………………………..
zaměstnanec zaměstnavatel