Návrh na popření pravosti pohledávky

NÁVRH NA POPŘENÍ PRAVOSTI POHLEDÁVKY

(§ 267a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Žaloba na popření pravosti pohledávky přihlášené k rozvrhu výtěžku

I.

U Okresního soudu v Šumperku je pod sp. zn. 3E 20/2004 veden proti mně výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k uspokojení pohledávky Kamila Lhotáka ve výši 40 000 Kč.
Žalovaný do řízení přihlásil k rozvrhu výtěžku svou pohledávku vůči mně ve výši 10 000 Kč a prokazuje ji rozsudkem Okresního soudu pro v Olomouci ze dne 1. 10. 2003 sp. zn. 5C 10/2002.
Již při jednání o rozvrhu jsem namítal, že uvedená pohledávka žalovaného byla plně uhrazena. Podle § 337e odst. 2 o. s. ř. jsem byl odkázán, abych podal žalobu podle § 267a odst. 1 o. s. ř.
Důkaz: spis Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 3E 20/2004

II.

Dlužnou částku 10 0000 Kč jsem žalovanému zaplatil ve 4 splátkách, a to:
dne 1. 9. 2003 částku 2500 Kč
dne 1.10. 2003 částku 2500 Kč
dne 1. 11. 2003 částku 2500 Kč
dne 1. 12. 2003 částku 2500 Kč
Na všechny 4 platby mám ústřižek poštovní složenky, jako doklad o zaplacení, kde je uveden jako příjemce žalovaný
Důkaz: 4 ústřižky poštovních složenek

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

Pohledávka žalovaného ve výši 10 000 Kč přiznaná rozsudkem Okresního soudu pro v Olomouci ze dne 1. 10. 2003 sp. zn. 5C 10/2002 se vylučuje z uspokojení z rozvrhu výtěžku prodeje nemovitosti prováděného Okresním soudem v Šumperku pod sp. zn 3E 20/2004
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005