Návrh na nařízení exekuce

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE

(§ 35 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, exekuční řád)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Povinný: Tužky, s.r.o., IČO: 12345678,
se sídlem Šumperk, Krátká 20,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle B, vložka 12345,
zastoupená jednatelem Roman Švestka

Návrh na nařízení exekuce
pro 13 000,– Kč s příslušenstvím

Kolky za 600,– Kč

Dvojmo

Příloha: kopie přípisu oprávněné z 1. 8. 2004

I

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 5. 2004 č.j. 10C 20/2004–10 bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněnému částku 13 000,– Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku. Právní moc shora citovaného rozsudku nastala dne 1. 6. 2004.
Důkaz: rozsudek č.j. 10C 20/2004–10

II

Vzhledem k tomu, že povinný i přes výzvy (např. viz přípis oprávněného z 1. 8. 2004) do dnešního dne uvedenou pohledávku nezaplatil, rozhodl jsem se podat návrh na nařízení exekuce. Provedením exekuce navrhuji pověřit soudního exekutora JUDr. Petra Smetanu, se sídlem v Šumperku, Pracovní 30.
Důkaz: přípis oprávněného z 1. 8. 2004

III

Výše naší pohledávky činí ke dni podání tohoto návrhu s náklady nalézacího řízení celkem 13 600 Kč
Při výpočtu soudního poplatku za tento návrh vycházíme z částky 13 000 Kč bez příslušenství. Tento poplatek činí 600 Kč.

IV

S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby soud vydal toto

usnesení:

Soud nařizuje podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 5. 2004 č.j. 10C 20/2004–10 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 13 600 Kč exekuci. Provedením exekuce soud pověřuje soudního exekutora JUDr. Petra Smetanu, se sídlem v Šumperku, Pracovní 30.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim