Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí

NÁVRH OPRÁVNĚNÉHO NA ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ

[§ 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 10E 20/2004

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20
K mému návrhu byl usnesením ze dne 12. 4. 2004 č.j. 10E 20/2004-25 nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného

Navrhuji,

aby tento výkon rozhodnutí byl zastaven, neboť povinný zcela uhradil dlužnou pohledávku včetně příslušenství.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim