Poddlužnická žaloba

PODDLUŽNICKÁ ŽALOBA

(§ 292 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o 2000 Kč s příslušenstvím

I.

Podle rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 5. 5. 2003 je veden výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného Lukáš Krále k uspokojení mé pohledávky v celkové výši 60 00 Kč. Výkon rozhodnutí byl nařízen usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 4. 2004 č.j. E 10/2003–10. Toto usnesení bylo doručeno plátci mzdy povinného, tj. žalovanému spolu s poučením o povinnostech plátce mzdy při výkonu rozhodnutí.
Důkaz: spis Okresního soudu v Šumperku sp. zn. E 10/2003–10.

II.

Od června 2004 sráží žalovaný ze mzdy povinného nižší srážky, než je rozsah stanovený zákonem. V měsících červenci až prosince 2004 bylo sraženo celkem o 2000 Kč méně, než odpovídá zákonným srážkám z příjmu povinného. Podle § 292 o. s. ř. mám proti žalovanému právo na zaplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.
Důkaz: zpráva mzdové účtárny žalovaného o výši příjmu Lukáš Krále
shora uvedený spis

III.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 2000 Kč a nahradit mu náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim