Návrh na výkon rozhodnutí

NÁVRH NA VÝKON ROZHODNUTÍ PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ

(§ 321 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí

I.

Vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 6. 2004 č. j. 10C 20/2004–10 bylo povinnému uloženo zaplatit mi částku 60 000 Kč s 10 % úroky od 1. 1. 2003 do zaplacení a na nákladech řízení 2000 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II.

Povinný na pohledávku dosud nic nezaplatil. Nepracuje, a vzhledem k výši dlužné částky považuji výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí za nejvhodnější způsob k vymožení své pohledávky.
Povinný vlastní řadu hodnotných věcí, které má ve svém bytě na adrese shora.

III.

Navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Soud nařizuje podle rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 20. 5. 2004 č. j. 10C 20/2004–10 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 60 000 Kč s 10 % úroky od 1. 1. 2003 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení 2000 Kč, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nacházejících se v bytě a v garáži povinného.

Povinnému se zakazuje, aby nakládal s věcmi, které vykonavatel podle tohoto usnesení sepíše.

V Šumperku dne 3. ledna 2005
Milan Heim