Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou

Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou

Toto směnečné ujednání je vystavené ke směnce ze dne …………….

panem: ………………………
(bydliště, r.č.)

(dále jen „dlužník“)

vůči

Společnosti:…………..…………..…………
(veškeré údaje, IČ, DIČ, zapsané v OR…)
Citovaná směnka je vystavena jako zajišťovací instrument ke smlouvě ……………… ze dne …….., uzavřené mezi společností ………………. a věřitelem. Dlužník na sebe touto směnkou přebírá odpovědnost za ……………….. vyplývající z výše uvedené smlouvy ve výši ……………….,- Kč (slovy ………………. korun českých) se splatností dne ……………….. .
Tímto ujednáním je stanovena forma úhrady na běžný účet věřitele vedený v bance ……………… pobočka …………….. č.ú. …………/…… Po doplacení celé dlužné částky bude originál výše uvedené směnky dlužníkovi věřitelem vrácen.

Věřitel souhlasí s následujícími možnostmi splacení dluhu:
– celá částka bude uhrazena k uvedenému datu najednou
– úhrada dluhu ve splátkách dle možností dlužníka, ovšem nejpozději k výše uvedenému datu.

Dlužník tímto bere na vědomí veškeré právní důsledky nedodržení termínu splatnosti této směnky, vyplývající z obecně platných právních předpisů a z veškerých právních dokumentů uzavřených doposud mezi věřitelem a společnostmi, kde dlužník působí jako statutární zástupce či osobou dlužníka samotnou.

Pro případ sporů vzniklých ze smluv a dohod uzavřených mezi dlužníkem a věřitelem se tyto dohodly, že spory budou řešit přednostně v rozhodčím řízení podle této rozhodčí doložky: „V případě vzniku sporu při provádění této smlouvy každá smluvní strana bude jmenovat jednoho rozhodce, kteří se poté dohodnou na rozhodci předsedajícím. Takto jmenovaní rozhodci budou oprávněni spor projednat a rozhodnout. Rozhodčí nález bude pro strany konečný a závazný.“

 

Datum a místo:
Podpisy: