Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele společnosti
s ručením omezeným ………………… o splnění podmínek
pro výkon funkce jednatele společnosti
Já, níže podepsaný ……………., r.č. ……………., bytem …………………., jednatel společnosti ………………, s. r. o., sídlem ………………….,

prohlašuji,

že splňuji v souladu s ust. § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy zejména jsem osobou bezúhonnou a nemám vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky, není u mě dána žádná překážka provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy na můj majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurs, rovněž nedošlo k nucenému vyrovnání, a to ani opětovnému a nebylo navrženo prohlášení konkursu, který však by byl zamítnut pro nedostatek majetku postačující alespoň k úhradě nákladů řízení.

Dále prohlašuji, že u mě nenastala překážka dle § 31a odst. 1 obchodního zákoníku, když jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, či člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs.

Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku.

V ………………….…. dne ………………

Úředně ověřený podpis:

………………………………………………
Příloha: – výpis z trestního rejstříku,
– potvrzení finančního úřadu