Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smluvní strany:

………………………………
(dále “Prodávající“)

a

……………………………………
(dále „Kupující“)

uzavírají podle § 13 a násl. zák.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o úplatném převodu listinných cenných papírů
Čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího předat Kupujícímu za níže podmínek stanovených podmínek cenné papíry specifikované v odstavci 2 a převést na něho vlastnická práva k nim a závazek Kupujícího zaplatit za ně kupní cenu sjednanou v čl. II.
2. Převáděné cenné papíry:
Firma emitenta: …………………………..
Druh cenného papíru: ……………………….
Forma: …………………………
Podoba: …………………………
Jmenovitá hodnota: ………………….. Kč (slovy: ………………….. korun českých)
Počet: ……………………. ks (slovy: ………………………. kusů)
Čísla: série: ………………………………….
(dále „předmětné akcie“)
3. Prodávající prohlašuje, že předmětné akcie představují ………………….% základního kapitálu Emitenta, že je jediným majitelem předmětných akcií, že od nich nebylo odpojeno žádné samostatně převoditelné právo a že na nich neváznou práva třetích osob.
Čl. II
Kupní cena, platební podmínky, převod předmětných akcií

1. Celková kupní cena předmětných akcií byla stanovena dohodou stran ve výši ………………………..Kč (slovy: ……………………… korun českých).
2. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit převodem na běžný účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (dále „účet prodávajícího“). Kupní cena je splatná do ………………………. .
3. Strany se dohodly, že vypořádání obchodu uzavřeného touto smlouvou provede ……………. banka, a.s. se sídlem ……………………., jako zřizovatel účtu prodávajícího a schovatel předmětných akcií (dále „depozitář“) Převod předmětných akcií se uskuteční do pěti pracovních dnů od zaplacení celé kupní ceny v sídle ……………….. banky, a.s. O převodu bude pořízen ve trojím vyhotovení předávací protokol, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk pro depozitáře.
Čl. III
Úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta

1. Strany si pro případ prodlení s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy stanovily úrok ve výši 0,05% z hodnoty dlužného plnění za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo oprávněné strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Kupující nezaplatí ani v dodatečné desetidenní lhůtě mu Prodávajícím poskytnuté.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Prodávající na něho nepřevede předmětné akcie ani v dodatečné třicetidenní lhůtě mu Kupujícím poskytnuté.
4. V případě odstoupení jsou strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění. Oprávněná strana má právo na smluvní pokutu ve výši ……………… Kč (slovy: …………………………. korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk je určen pro depozitáře.
2. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 
V ……………… dne ……………………

Podpisy