Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

…………………………..
(dále jen „Zprostředkovatel“)

a
………………………………..
(dále jen „Zájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

uzavřenou dle § 774 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1.
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Zájemce hodlá uzavřít kupní smlouvu o prodeji ……………………,

2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat uzavření kupních smluv o prodeji …………………………… s třetími osobami.
2. Zájemce se zavazuje, že Zprostředkovateli poskytne odměnu, pokud Zprostředkovatel uzavření Smlouvy zprostředkuje.

3.
ODMĚNA

3. Zprostředkovatel a Zájemce se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v čl. 2 této smlouvy činí …………………..Kč (slovy: ……………………. korun českých).

4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.
V ……………… dne ……………..

Podpisy