Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dne ……………………………

pan ………………………….

a paní ……………………….

jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem ……………………………..

ze dne ………………………. č.j. ………………………….

který nabyl právní moci dnem……………………………..,

tuto

dohodu o nájmu bytu:

I.
Právo společného nájmu účastníků této dohody k bytu o velikosti ……………. s příslušenstvím v……………………….., který je ve vlastnictví ………………………., zaniká dnem podpisu této dohody.

II.
Výlučnou uživatelkou uvedeného bytu se stává …………………………

III.
…………………….. se zavazuje předmětný byt vyklidit a klíče od něho předat …………………………….. do 15 dnů ode dne, kdy mu bude zajištěno náhradní ubytování.
O zajištění bytové náhrady požádá u ……………………….. pan/í ………………………………… do 3 dnů od podpisu této dohody.

IV.
Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V……………………….
………………………….. ……………………………..