Dohoda o skončení nájmu bytu

Dohoda o skončení nájmu bytu

Dne ………………………

pronajímatel ………………………………

a nájemce ………………………………..

tuto

dohodu o skončení nájmu bytu:

I.
Nájemní smlouvou ze dne……………………. pronajal ………………….. byt ………….. s příslušenstvím v………………………………… na dobu neurčitou.

II.
Nájem shora uvedeného bytu zaniká dnem …………………………………..

III.
Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu bez závad.

IV.
Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

V.
Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V ……………………………..

………………………………. ………………………….