Zrušení obecně závazné vyhlášky

Obec ………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) …

 

Zastupitelstvo obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: