Změna obecně závazné vyhlášky

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. …/….., o …………………….

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § …. odst. …. zákona č. ……… Sb., o ….., a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. …./…., o …………, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. … se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušuje.
2. Čl. … a čl. …. až …. se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušují.
3. Čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: “…….”.
4. Čl. … až čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … znějí: “…….”.
5. Za čl. … se vkládá nový čl. …., který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: “……”.
6. Příloha č. …. zní: “………”.
7. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. …, která zní: “…….”.
Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. … .

Podpis Podpis
………………. ……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: