Obecně závazná vyhláška o poskytování bytových náhrad

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,
o poskytování bytových náhrad

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 3 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zajištění bytové náhrady

(1) Obec zajišťuje bytovou náhradu1) na žádost:

a) pronajímatele, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nemůže-li sám zajistit bytovou náhradu,
b) toho, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, nemůže-li sám zajistit bytovou náhradu,
c) pronajímatele, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby,
d) kteréhokoliv z rozvedených manželů pro toho z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost se po zrušení společného nájmu z bytu vystěhovat.

(2) Obec zajišťuje bytovou náhradu tím, že: 2)

a) navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, popřípadě místnosti v domě, který je v jejím vlastnictví,
b) uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit.
Čl. 2
Pořadí pro zajištění bytové náhrady

(1) Při zajišťování bytové náhrady se postupuje podle pořadníku schvalovaného radou obce na každý kalendářní rok.

(2) Pro určení pořadí se postupuje podle kritérií uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. … .

 

 

 

 
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

____________________
1) § 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje s upravuje občanský zákoník
2) § 2 zákona č. 102/1992 Sb.