Zrušení nařízení

Obec ………….

 

Nařízení č. …/200.,
kterým se zrušuje nařízení č. …/200. …
(uvede se přesný název zrušovaného nařízení) …

 

Rada obce se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat na základě § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1

Zrušuje se nařízení č. …/200. … (uvede se přesný název zrušovaného nařízení)… .
Čl. 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 
Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: