Nařízení, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí

Obec ………………

Nařízení č. …/200.,
kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení,
a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí

 

Rada obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usnesla vydat
na základě § 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona
č. 259/2002 Sb., a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákon č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
Čl. 1
Místa určená pro konání shromáždění bez oznámení

Místem určeným pro konání shromáždění bez oznámení1) je
a) …………… (ulice, prostranství, zeleň, apod.),
b) ……………..
Čl. 2
Doba konání shromáždění bez oznámení

Shromáždění bez oznámení nelze konat v místě vymezeném v čl. 1 písm. a) v době
od ….. hodin do ….. hodin, v místě vymezeném v čl. 1 písm. b) ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem ………200. .

 

Podpis Podpis
………………. ….…………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
__________________________________________________
1) § 1 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím