Změna nařízení

Obec……………….

Nařízení č. …./200.,
kterou se mění a doplňuje nařízení č. …/….., o …………………….

Rada obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usnesla vydat na základě § …. odst. …. zákona č. ……… Sb., o ….., a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. I

Nařízení č. …./…., o …………, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. … se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušuje.
2. Čl. … a čl. …. až …. se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušují.
3. Čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: “…….”.
4. Čl. … až čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … znějí: “…….”.
5. Za čl. … se vkládá nový čl. …., který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: “……”.
6. Příloha č. …. zní: “………”.
7. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. …, která zní: “…….”.
Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem .. … .
Podpis Podpis
………………. ……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: