Zpětvzetí odvolání

ZPĚTVZETÍ ODVOLÁNÍ

(§ 207 odst. 2 o. s. ř.)

Krajskému soudu v Olomouci

ke sp. zn. 10C 25/2003

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o vyklizení bytu

Proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 10. 2004 č. j. 5C 35/2004, kterým byla zamítnuta moje žaloba, jsem dne 1. 12. 2004 podal odvolání.
Toto odvolání beru zpět.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Jan Kos