Žaloba na obnovu řízení

ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ

(§ 228 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2003

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o náhradu škody

Žalovaný podává žalobu na obnovu řízení

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 1. 2. 2004 č. j. 35C 10/2003–20 mi bylo uloženo zaplatit žalobci z titulu náhrady škody částku 20 000 Kč s příslušenstvím a nahradit mu náklady řízení. Soud na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že bylo prokázáno, že jsem žalobci z jeho bytu odcizil notebook ACER Acer X 2004, výrobní číslo 123456. Rozsudek nabyl právní moci dne 5. 4. 2004.
Důkaz: shora uvedený rozsudek

II.

Tento rozsudek napadám v plném rozsahu z důvodu uvedeného v § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř.
Od svého příbuzného Karla Nováka, který byl předvolán jako svědek k Okresnímu soudu v Olomouci v trestní věci sp. zn. 10T 35/2003, jsem se v prosinci 2004 dozvěděl, že se vede trestní řízení proti Stanislavu Rozmahelovi , nar. 10. 8. 1965, který byl rozsudkem Okresního soudu v Olomouci uznán vinným trestným činem krádeže, mimo jiné i za to, že dne 10 8. 2003 odcizil ke škodě Milan Heima předmětný notebook. Rozsudek nabyl právní moci dne 23. 11. 2004.
Důkaz: spis Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 10T 35/2003
výslech účastníků

III.

Protože toto trestní rozhodnutí jsem nemohl použít v původním řízení o náhradu škody a zcela evidentně může přivodit pro mne příznivější rozhodnutí ve shora uvedené věci, jsou dány důvody pro obnovu řízení podle § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Lhůty pro podání žaloby podle § 233 o. s. ř. jsou zachovány. Navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Povoluje se obnova řízení vedeného u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 35C 10/2003
a aby soud po projednání věci vydal tento

rozsudek:

Žaloba na zaplacení částky 20 000 Kč s příslušenstvím se zamítá.
Žalobce je povinen nahradit žalovanému veškeré náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V Šumperku dne 3. ledna 2005
Lukáš Král