Změna žalobního návrhu

ZMĚNA ŽALOBNÍHO NÁVRHU

(§ 95 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o vydání věci

Vzhledem k tomu, že z výpovědi žalovaného při posledním jednání vyplynulo, že již nemá fotoaparát, který jsem mu zapůjčil a o jejíž vydání se vede tento spor, měním svůj žalobní návrh tak, aby namísto povinnosti vydat fotoaparát byla žalovanému uložena povinnost zaplatit mi částku 11 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Navrhuji, aby soud připustil tuto změnu návrhu.

V Šumperku dne 3.1.2005
Milan Heim