Zpětvzetí žaloby

ZPĚTVZETÍ ŽALOBY

(§ 96 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Zpětvzetí žaloby o vyklizení stodoly

Beru zpět žalobu ve shora označené věci, neboť žalovaný předmětnou stodolu vyklidil a dne 27. 12. 2004 mi odevzdal klíče od ní. Trvám na tom, aby žalovanému bylo uloženo nahradit mi náklady řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005
Milan Heim