Změna v registraci – přihlášení poplatníka

Změna v registraci – Přihlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)
A. Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:……………………………………………… Datum narození: ………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Telefon:……………………………………………… E-mail: ………………………………………………

B. Přihlásit poplatníka:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)
1.
2.
3.
4.

 

 

V ………………………… dne: ……………………………………………… Podpis:………………………………………………

 
Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě přihlášení osoby k trvalému pobytu na území obce ………………. z jiného města bude změna provedena k datu přihlášení dle evidence obyvatel.