Změna v registraci – odhlášení poplatníka

Změna v registraci – přihlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)
A. Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:……………………………………………… Datum narození: ………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Telefon:……………………………………………… E-mail: ………………………………………………

B. Odhlásit poplatníka:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)
1.
2.
3.
4.

 

 

V ………………………… dne: ……………………………………………… Podpis:………………………………………………

 
Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě ukončení trvalého pobytu na území obce ………………….. bude změna provedena k datu odhlášení dle evidence obyvatel.

Pokud odhlášený poplatník nezmění trvalý pobyt mimo území obce ………………………….., bude registrován jako společný zástupce odvádějící poplatek pouze za svou osobu se způsobem platby složenkou 2x ročně. Tento poplatník může vyplnit vlastní registraci k poplatku nebo si jej k placení poplatku může přihlásit jiný společný zástupce.