Obecně závazná vyhláška

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,

o …………………….

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § …. odst. …. zákona č. ……… Sb., o ….., a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

(1) …………………………………..

a) ………,
b) ………,
c) ……….
(2) ……………………………………
Čl. 2
(1) ……..

(2) …….
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. … .

 

Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: