Nařízení (vydané zastupitelstvem obce)

Obec ……………

Nařízení č. …/200.,
kterým se stanovují ……….

Zastupitelstvo obce (v obci bez rady obce)….. se na svém zasedání dne … …, usnesením č. …, usneslo vydat na základě § ….. zákona č. …. Sb., o ……, (ve znění pozdějších předpisů,) a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
Čl. 1
………….
(1) …………………….
(2) ………………………
(3) ……………………..
Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým …… .

 

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

Podpis Podpis
………………. ..……………….
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: