Žaloba pro zmatečnost

ŽALOBA PRO ZMATEČNOST

(§ 229 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 10C 20/2003

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný: Tužky, s.r.o., IČO: 12345678,
se sídlem Šumperk, Krátká 20,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle B, vložka 12345,
zastoupená jednatelem Roman Švestka

Žalovaný podává žalobu pro zmatečnost proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 11 2004 č.j. 10C 20/2003-25

I.

Shora označeným rozsudkem bylo naši společnosti uloženo zaplatit žalobci 10 000 Kč s příslušenstvím jako doplatek neoprávněně zadržované části mzdy. Rozsudek nabyl právní moci 13. 12. 2004.

II.

V plném rozsahu napadám shora uvedený rozsudek z důvodu podle § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., neboť soud byl nesprávně obsazen.
Ve věci jednal a rozhodoval samosoudce, což je v rozporu s ustanovením § 36a o. s. ř., v němž je výslovně uvedeno, že v řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje ve věcech pracovních senát.
Důkaz: protokoly o jednání před Okresním soudem v Šumperku ve spise sp. zn. 10C 20/2003

III.

Navrhuji,
aby soud podle § 235e odst. 2 o. s. ř. usnesením zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu a věc řádně znovu projednal.
V Šumperku dne 6. ledna 2005
Roman Švestka
Jednatel společnosti Tužky s.r.o.