Dovolání

DOVOLÁNÍ

(§ 236 a násl. o. s. ř.)

Nejvyššímu soudu
Prostřednictvím

Okresního soudu
v Karviné

Žalobce: Jan Hrdina, Karviná, Zahradní 250
zastoupený JUDr. Michalem Mádrem,
advokátem se sídlem v Karviné, Kolářská 5

Žalovaný: Tužky, s.r.o., IČO: 12345678,
se sídlem Karviná, Krátká 20,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle B, vložka 12345,
zastoupená jednatelem Roman Švestka

o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 11. 2004 č.j. 10Co 20/2003–110

Příloha: Plná moc

Dovoláním napadám v plném rozsahu shora uvedený rozsudek, který mi byl doručen dne 20.12.2004( V dovolání musí být uvedeno, proti kterému rozsudku směřuje a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolán, a čeho se dovolatel domáhá. Dovolání lze podat z důvodu, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nebo že rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení věci. Více § 236-§ 243d)
Protože rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 11. 2004 č.j. 10Co 20/2003–110
spočívá na nesprávném právním posouzení věci,

navrhuji,

aby Nejvyšší soud podle § 243b odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

V Ostravě dne 3. ledna 2005

Jan Hrdina