Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
o založení veřejné obchodní společnosti

Ostravské hračky

uzavřená mezi

1. Petrem Michálkem, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. Romanem Kubatou, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321
3. Jaroslavem Zeleným, bytem Ostrava, Krátká 20, r.č. 123456/1212

I.
Obchodní firma a sídlo

Společníci touto smlouvou zakládají veřejnou obchodní společnost s obchodním jménem Ostravské hračky se sídlem v Ostravě (dále jen „společnost“).

II.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je výroba hraček

III.
Statutární orgán a obchodní vedení

Statutárním orgánem společnosti je Petr Michálek, kterého také pověřují společníci obchodním vedením společnosti.

IV.
Rozdělení zisku a nesení ztráty

Zisk se rozděluje mezi společníky tak, že Petru Michálkovi připadá 40 % zisku, Romanu Kubatovi 30 % zisku, Jaroslavu Zelenému 30 % zisku.
Podíl na zisku si stanoví společníci na základě účetní závěrky. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci ve stejném poměru.

V.
Zákaz konkurence

Žádný ze společníků nesmí podnikat na základě živnostenského ani jiného podnikatelského oprávnění.

VI.
Zrušení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl

Společnost se zrušuje v případech stanovených v § 68 a 88 obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek se rozděluje mezi společníky ve stejném poměru jako zisk. Stejně se stanoví i vypořádací podíly společníků, popřípadě jejich dědiců.

VII.

Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
V Ostravě dne . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petr Michálek Roman Kubata