Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

uzavřená mezi

1. Petrem Michálkem, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. Romanem Kubatou, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321
3. Jaroslavem Zeleným, bytem Ostrava, Krátká 20, r.č. 123456/1212

společníci společnosti Hračky v.o.s.

se dohodli

na změně společenské smlouvy společnosti Hračky v.o.s. tak, že čl. III. společenské smlouvy zní:

III.
Statutární orgány a obchodní vedení

Statutárními orgány společnosti jsou:
1. Petr Michálek, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. Roman Kubata, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321
Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně.
Obchodním vedením společnosti pověřují společníci Petra Michálka

Tato dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku.
V ………………….
Podpisy