DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Firma XYZ

zastoupená ………………………..

 

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

…………………….

…………………….

…………………….

 

(dále jen „zaměstnanec“)

uzavřeli tuto dohodu o pracovní činnosti:

 

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude u zaměstnavatele vykonávat ……………………………….

Sjednané práce budou prováděny v období od ……………. do………………………
 
Místem výkonu práce je ………………………..
 
Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálně ……… hodin měsíčně.
 
Za práci vykonávanou podle této dohody bude zaměstnavatel zaměstnanci zasílat odměnu ve výši ……………. Kč za každou odpracovanou hodinu, a to převodem na bankovní účet č. …………………………………
 
Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, jež pro něho vyplývají z této dohody, s pracovními a jinými předpisy, vztahujícími se k vykonávané práci. Zaměstnanec se zavazuje se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce u zaměstnavatele.
 
Zaměstnanec je povinen vykonávat osobně, svědomitě a řádně přidělenou práci podle této dohody, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými předpisy. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu a že byl v této oblasti řádně proškolen.
 
Zaměstnanec souhlasí s uchováním a zpracováním veškerých osobních dat a dokladů souvisejících s dohodou o pracovní činnosti, a to po dobu výkonu pracovních úkolů i po jejich skončení, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec souhlasí s poskytnutím svého rodného čísla zaměstnavateli.
 
Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovně právními předpisy. Tato dohoda byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení. Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

 

V ………………………….. dne ……………………………

Podpis zaměstnance                               Podpis a razítko zaměstnavatele