Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení

(uzavřená dle §652 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

 

………………………….
(dále jen pan zastoupený)

a
…………………………………
(dále jen zástupce)
dohodly na této:

Smlouvě o obchodním zastoupení

I.

1. Obchodní zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného vyhledávat zájemce o uzavření příslušné smlouvy o prodeji: …………….. (dále jen předmět smlouvy) s vyhledaným zájemcem formou objednávky na formuláři zastoupeného.
2. Obchodní zástupce se vůči zastoupenému zavazuje spolupůsobit při sjednávání smlouvy o prodeji předmětu smlouvy se zájemcem a zastoupeným, a to až do jeho uzavření.
3. Pro činnost Obchodního zástupce vymezenou v čl I. se vymezuje území oblast …………..
4. Tato smlouva o obchodním zastoupení sjednává mezi smluvními stranami nevýhradní obchodní zastoupení.

II.

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

III.

1. Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat obchody, k nímž je zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, v dobré víře, je povinen dbát zájmů zastoupeného, jednat v souladu s pověřením a pokyny zastoupeného a sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k dispozici.
2. Obchodní zástupce podává zastoupenému písemnou zprávu o vývoji trhu a všech okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména pro jeho rozhodování související s uzavíráním smluv na předmět smlouvy, a to ………… (perioda)
3. Obchodní zástupce nesmí navrhovat zastoupenému uzavření smlouvy na předmět smlouvy se zájemcem, o kterém ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky.
4. Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu zastoupeného, které jsou nebo musí být obchodnímu zástupci známé, zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z uzavřených obchodů.
5. Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při obchodech bez souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy o obchodním zastoupení.

IV.

1. Ve vztazích s obchodním zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře. Zvláště je zastoupený povinen poskytnout obchodnímu zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu obchodů, a obstarat obchodnímu zástupci informace nezbytné k plnění závazků z této smlouvy o obchodním zastoupení, zejména v rozumné lhůtě sdělit obchodnímu zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu, co by mohl obchodní zástupce normálně očekávat.
2. Zastoupený je povinen informovat obchodního zástupce v přiměřené lhůtě o tom, že přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný obchodním zástupcem.

V.

1. Obchodnímu zástupci vzniká nárok na provizi ode dne podpisu této smlouvy o obchodním zastoupení.
2. Provize dle této smlouvy se vypočítává z objemu zájemci uhrazených obchodů dle předmětu smlouvy na základe smlouvy o prodeji předmětu smlouvy za období příslušného kalendářního měsíce, jejichž prodej byl realizován výhradně prostřednictvím obchodního zástupce.
3. Systém provizí dle této smlouvy je následující:

…………………………………………………………………….

Obchodní zástupce nemá vedle provize nárok na úhradu nákladů spojených se činností obchodního zástupce dle této smlouvy.

VI.

Obchodní zástupce nesmí po dobu 12 měsíců po ukončení této smlouvy, na území České republiky vykonávat obchody pro jiné osoby, nebo uzavírat obchody jež jsou předmětem této smlouvy, a to ani na vlastní účet nebo na účet jiné osoby nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného.

VII.

1. Kterákoliv ze stran může tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.
2. Délka výpovědní doby se řídí obchodním zákoníkem v platném znění. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení.
3. Při ukončení této smlouvy je obchodní zástupce povinen vrátit zastoupenému spolu s předložením faktury za poslední měsíc zprostředkovatelské činnosti i veškeré poskytnuté podklady a pomůcky.

VIII.

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
V …………………..dne……………

Podpisy