Žaloba o zaplacení úroku z prodlení

Žaloba o zaplacení úroku z prodlení

Soudu v ……………………….

 

Žalobce: ……………………………..
Žalovaný:……………………………..
Dvojmo

o zaplacení Kč …………………….

I.
Podle kupní smlouvy, kterou žalobce a žalovaný spolu uzavřeli v souladu s ust. § 409 a násl. obch. zákoníku, nám měl žalovaný jakožto kupující zaplatit kupní cenu dohodnutého plnění do ………………….. Současně bylo ve smlouvě dohodnuto, že sazba úroků z prodlení činí denně ……………. % z dlužné částky.
Důkaz: smlouvou ze dne …………………
II.
Kupní cena nebyla žalovaným včas zaplacena, jeho prodlení dosud trvá. Proto jsme vystavili vyúčtování úroků z prodlení, na něž nám ke dni …………………….4 vzniklo právo a vyzvali jsme žalovaného k zaplacení vyúčtované částky Kč ……………… do ………………………
Důkaz: vyúčtování úroků z prodlení za období od …………………… do ……………………….
III.
Úroky z prodlení však žalovaný dosud nezaplatil, částka úroků se dále zvyšuje. Protože nemůžeme dosáhnout zaplacení jinak, rozhodli jsme se přistoupit k vymáhání dosud vyúčtovaných úroků soudní cestou; úroky za další období budeme účtovat a vymáhat samostatně.
IV.
Z uvedených důvodů navrhujeme vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč ……………………. a nahradit náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V ………………. dne ………………….
Podpis