Námitka místní nepříslušnosti

NÁMITKA MÍSTNÍ NEPŘÍSLUŠNOSTI
(§ 105 odst. 1 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení částky 20 000 Kč

Namítám místní nepříslušnost Okresního soudu v Šumperku. Na adrese shora uvedené bydlí moji rodiče, avšak já na této adrese nebydlím, ani se tam nezdržuji. Již dva roky bydlím v Jeseníku, Mahenova 14. Navrhuji, aby věc byla postoupena Okresnímu soudu v Jeseníku, jako soudu místně příslušnému.

V Jeseníku dne 3. ledna 2005

Milan Heim