Odvolání proti rozsudku

ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU

[§ 201, § 205 odst. 2 písm. d) o. s. ř.]

Krajskému soudu v Olomouci

prostřednictvím
Okresního soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o náhradu škody

Odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku
ze dne 20. 11. 2004 č. j. 10C 25/2003-25

Shora uvedeným rozsudkem mi bylo uloženo zaplatit žalobci 20 000 Kč jako náhradu za zničený notebook ACER Acer X 2004, výrobní číslo 123456, dále nahradit žalobci náklady řízení ve výši 2000 Kč a na účet okresního soudu zaplatit částku 500 Kč. Rozsudek mi byl doručen 20. prosince 2004.

Proti tomuto rozsudku, a to do všech jeho výroků, podávám odvolání z důvodu, že soud prvního stupně rozhodl na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, neboť neprovedl důkazy, které jsem k prokázání rozhodných skutečností navrhl [§ 205 odst. 2 písm. d) o. s. ř.].

Soud vyslechl pouze svědky žalobce a neodstranil zásadní rozpor mezi jejich tvrzeními. Nevyslechl také svědka Tomáše Kvapila, který byl přítomen odevzdání notebooku a dosvědčí jeho perfektní stav, ačkoliv výslech tohoto a dalších svědků jsem od počátku navrhoval.

Proto

navrhuji,

aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Lukáš Král