Návrh na prominutí zmeškání lhůty

NÁVRH NA PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY

(§ 58 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 15C 25/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení 10 000 Kč

Příloha: Lékařská zpráva

Návrh na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku
ze dne 1. 11. 2004 č. j. 15C 25/2004-25

Rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 1. 11. 2004 č. j. 15C 25/2004-25, kterým byla zamítnuta moje žaloba, mi byl doručen dne 25. 11. 2004 s tím, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů od doručení.
Dne 26. 11. 2004 jsem utrpěl akutní srdeční příhodu a byl jsem hospitalizován ve fakultní nemocnici v Olomouci do 23. 12. 2004. O tom přikládám potvrzení nemocnice.

Z tohoto důvodu jsem nemohl ve stanovené lhůtě podat odvolání. Žádám proto, aby mi soud prominul zmeškání lhůty k podání odvolání, které zároveň s tímto podávám. Stejnopisy odvolání připojuji.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim