Odvolání proti rozsudku pro uznání

ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU PRO UZNÁNÍ

(§ 153a, § 205b o. s. ř.)

Krajskému soudu v Olomouci

prostřednictvím
Okresního soudu
V Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o 20 000 Kč s příslušenstvím

Odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku
ze dne 18. 9. 2004 č.j. 10C 18/2003–20

Shora uvedeným rozsudkem mi byla uložena povinnost zaplatit žalobci 20 000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody, kterou jsem mu způsobil dne 10. 1. 2003, kdy jsem neodbornou manipulací zničil jeho notebook ACER Acer X 2004, výrobní číslo 123456.
Namítám, že okresní soud rozhodl rozsudkem pro uznání, ačkoliv předpoklady ust. § 153a o. s. ř. nebyly splněny.
Ve svém podání ze dne 10. 8. 2004 jsem výslovně uznal pouze základ nároku, který byl proti mně žalobou uplatněn, nikoli výši, v jaké žalobce náhradu škody požaduje.
Protože moje uznávací prohlášení se týkalo jen základu nároku, postupoval okresní soud nesprávně, když na základě tohoto prohlášení mi rozsudkem pro uznání uložil povinnost zaplatit uplatněný nárok v plné výši.

Proto

navrhuji,

aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nebo jej změnil a rozhodl mezitímním rozsudkem tak, že základ nároku žalobce je po právu.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Lukáš Král