Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání

NÁVRH NA ZRUŠENÍ ROZSUDKU PRO ZMEŠKÁNÍ

(§ 153b odst. 4 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 15C 25/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení 10 000 Kč

Příloha: Lékařská zpráva

I.

Dne 10. 11. 2004 mi byl doručen rozsudek Vašeho soudu ze dne 10. 9. 2004 č.j. 15C 25/2004-10, kterým je mi uložena povinnost zaplatit žalobci částku 10 0000 Kč a na nákladech řízení 1 000 Kč. Rozsudek byl vydán v mé nepřítomnosti podle § 153b odst. 1 o. s. ř. s odůvodněním, že jsem se bez omluvy nedostavil k prvnímu jednání, které se konalo.

II.

Na předvolání k jednání dne 10. 9. 2004 jsem se chtěl k soudu dostavit a předložit listinné důkazy. Bohužel to nebylo možné, neboť jsem měl akutní srdeční příhodu a byl jsem převezen do fakultní nemocnice v Olomouci, kde jsem byl hospitalizován. Z toho důvodu jsem se také nemohl předem omluvit a požádat o odročení.
Lékařskou zprávu přikládám.

III.

Jsem přesvědčen, že důvod, pro který jsem zmeškal jednání dne 10. 9. 2004, je omluvitelný a že podmínky ustanovení § 153b odst. 4 o. s. ř. jsou splněny.

Navrhuji proto, aby Okresní soud v Šumperku zrušil rozsudek ze dne 10. 9. 2004 č.j. 15C 25/2004-10 a nařídil ve věci jednání.

V Šumperku dne 20. listopadu 2004

Lukáš Král