Obecně závazná vyhláška, o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

Obec ……………

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

Zastupitelstvo obce …… se na svém zasedání dne ……. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písm. b), § 9 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Způsob náhradního zásobování vodou

Způsob náhradního zásobování vodou se na území obce upravuje takto:

a) v částech obce …….., …….., ……… a ……… (např. cisternami s pitnou vodou),
b) v části obce ……… (např. dodávkami balené vody do domácností),
c) v části obce ………( např. vybudováním náhradního zařízení …).

Čl. 2
Způsob náhradního odvádění odpadních vod

Způsob náhradního odvádění odpadních vod se na území obce upravuje takto:

a) v částech obce ………, ………, ………, ……… a ………… (např. odčerpáním odpadních vod sacími vozy),
b) v části obce ………. ………… ………( např. vybudováním náhradního zařízení …),
c) …………….

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ………. .
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: