Obecně závazná vyhláška, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obec…………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 písmeno b), § 20 dost. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ne území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.1)
Čl. 2
Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle … ( např. kapacity vodoměru podle § 32 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle profilu vodovodní přípojky podle § 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., nebo podle množství odebrané vody podle § 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb.)….
Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… .
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 
____________________________
1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.